<< Quay trở lại

Hợp đồng (video)

 

Tanca giúp bạn Quản lý các Hợp đồng của nhân viên. Hệ thống sẽ nhắc nhở các Hợp đồng đã hết hiệu lực, giúp việc Quản lý hợp đồng trực tuyến và hiệu quả hơn.

Để thêm mới loại hợp đồng: Tại mục Nhân sự -> chọn Hợp đồng -> Thêm -> Loại hợp đồng → Nhập tên loại hợp đồng → Nhập Mô tả → Tạo mới

Hợp đồng (video)
Hợp đồng (video)

 

Hợp đồng (video)

Sau khi Thêm mới Loại hợp đồng thì trên hệ thống sẽ xuất hiện thêm mục có tên loại hợp đồng mới mà bạn vừa mới tạo

Hợp đồng (video)

Để thêm mới hợp đồng của một loại hợp đồng nhất định:(ví dụ thêm mới hợp đồng trong mục hợp đồng chính thức) Nhấp vào mục Hợp đồng chính thức → Thêm mới → Thêm mới hợp đồng

Hợp đồng (video)

Sau khi nhấn Thêm mới hợp đồng → Điền đầy đủ thông tin trong bảng Thêm mới hợp đồng → Thêm mới

Hợp đồng (video)
Hợp đồng (video)
Hợp đồng (video)

 

Hoặc bạn cũng có thể thêm nhanh danh sách hợp đồng nhân viên bằng cách nhập file Excel: chọn Thêm mới Nhập file -> chọn Chi nhánh -> chọn Phòng ban/Nhân viên (nếu bạn muốn xuất riêng) -> chọn Tải về file mẫu (ở bước 2) -> mở file hopdongnhanvien-template.xlsx lên -> cập nhật đầy đủ thông tin hợp đồng -> nhấn Lưu file lại -> chọn Tải lên file dữ liệu (ở bước 3) -> chọn file hopdongnhanvien-template.xlsx đã lưu trong máy tính của bạn -> nhấn Nhập vào -> chờ hệ thống tải thông tin hợp đồng lên.

Hợp đồng (video)
Hợp đồng (video)
Hợp đồng (video)
Hợp đồng (video)
Hợp đồng (video)

Phần mềm cũng lọc riêng danh sách 3 loại hợp đồng: Hợp đồng chính thức, Hợp đồng thử việcHợp đồng mùa vụ để bạn dễ quản lý. Ngoài ra bạn cũng xem được danh sách các hợp đồng đã Hết hạn.

Hợp đồng (video)

Bạn có thể xuất excel toàn bộ hợp đồng bằng cách nhấn nút Xuất file ở phía trên (bên cạnh Thêm mới), hoặc cũng có thể Xuất file hợp đồng của từng nhân viên.

Nhấp vào Xuất file → Tải về

Hợp đồng (video)
Hợp đồng (video)

hoặc xuất PDF hợp đồng của từng nhân viên bằng cách nhấn nút Xuất PDF của mỗi nhân viên.

Hợp đồng (video)

Để cài đặt Gửi thông báo cho hợp đồng sắp hết hạn: Nhấp vào Thêm → Cấu hình → Nhập số ngày muốn gửi thông báo cho hợp đồng sắp hết hạn vào ô nhập liệu tick chọn Gửi thông báo về email → nhập địa chỉ email vào ô Thêm địa chỉ email → Thêm

Hợp đồng (video)
Hợp đồng (video)

Quản lý hợp đồng trong hồ sơ nhân viên

Tại mục Nhân sự -> nhấn nút Sửa cho nhân viên bạn muốn -> chọn mục Hợp đồng.

Tại đây bạn có thể quản lý danh sách hợp đồng của từng nhân viên.

Hợp đồng (video)
Hợp đồng (video)