Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Thiết lập các khoản khác

Trên trang Quản trị, chọn Thiết lập | Lương | Chọn thiết lập Loại phụ cấp, Loại tạm ứng, Loại kỷ luật, Loại khen thưởng 

Thiết lập Loại Phụ cấp

Bạn có thể thiết lập tất cả các loại phụ cấp có trong doanh nghiệp của mình ví dụ phụ cấp Cơm trưa, Điện thoại, Xăng xe, Trách nhiệm…

Thiết lập các khoản khác

Ghi chú:

  • Từ khóa: Đặt từ khóa để có thể dễ dàng tạo công thức lương. Ví dụ Tổng phụ cấp bằng cách loại phụ cấp cộng lại, TONG_PHUCAP=PHUCAP_DIENTHOAI+PHUCAP_COMTRUA+PHUCAP_TRACHNHIEM

Loại phụ cấp sẽ được chọn khi tạo ra quyết định Phụ cấp cho nhân viên.

  • Tính thuế TNCN: Đánh dấu vào xem khoản phụ cấp này có tính thuế thu nhập cá nhân không.
  • Tính Bảo hiểm: Đánh dấu vào xem khoản phụ cấp này có tỉnh Bảo hiểm không.

Thiết lập Loại Tạm ứng

Gõ các Loại Tạm ứng có trong doanh nghiệp của bạn

Thiết lập các khoản khác

Ghi chú:

  • Từ khóa: Đặt từ khóa để có thể dễ dàng tạo công thức lương.

Thiết lập Loại kỷ luật, Loại khen thưởng

Thiết lập các khoản khác

Thiết lập các khoản khác

Ghi chú:

  • Từ khóa: Đặt từ khóa để có thể dễ dàng tạo công thức lương.
  • Loại khen thưởng | kỷ luật sẽ được chọn khi tạo ra quyết định Phụ cấp cho nhân viên.