<< Quay trở lại

Tạo nhân viên mới bằng File mẫu Excel (video)

Tại mục Nhân sự -> nhấn nút Tạo mới -> chọn Nhập File -> Tạo mới thông tin -> chọn Tải về file mẫu (ở bước 1) -> mở file Import_Employee_Template ra -> cập nhật các thông tin cơ bản cần thiết của nhân viên (bao gồm Mã nhân viên, Họ tên, Số điện thoại, Vùng, Chi nhánh, Phòng ban, Chức danh Nhóm truy cập) -> nhấn Lưu file lại -> sau đó chọn Tải lên file dữ liệu (ở bước 2) -> chọn file Import_Employee_Template mà bạn đã lưu trong máy -> nhấn nút Nhập vào và chờ hệ thống tải danh sách nhân viên lên hệ thống.

Tạo nhân viên mới bằng File mẫu Excel (video)

 

Tạo nhân viên mới bằng File mẫu Excel (video)
Tạo nhân viên mới bằng File mẫu Excel (video)
Tạo nhân viên mới bằng File mẫu Excel (video)

Lưu ý:

  • Bạn không thể chỉnh sửa thông tin tiêu đề cột hoặc thêm/xoá cột trong file Import_Employee_Template này để tránh tình trạng báo lỗi khi tải file lên hệ thống.
  • Mã nhân viên: Trong trường hợp công ty bạn không có Mã nhân viên, bạn có thể đặt mã là: 0001, 0002, 0003... hoặc kết hợp chữ cái in hoa và số tuỳ theo ý bạn. Vì đây là trường bắt buộc nên bạn cần nhập để tránh tình trạng báo lỗi khi tải file lên hệ thống.
  • Số điện thoại: Số điện thoại cần phải viết liền, không có khoảng cách hoặc dấu chấm ngăn giữa các số.
Tạo nhân viên mới bằng File mẫu Excel (video)
  • Nhóm truy cập: Bạn chỉ được điền đúng tên 1 trong 4 quyền sau: Quản lý, Quản lý Vùng, Quản lý Chi nhánh Nhân viên. Hệ thống không cho phép tự đặt tên quyền theo ý muốn. (Trong trường hợp bạn muốn chỉnh Quyền Admin Quyền Trưởng phòng thì sau khi tải file import xong bạn sẽ vào hồ sơ thông tin của từng nhân viên để chỉnh. 
Tạo nhân viên mới bằng File mẫu Excel (video)
Tạo nhân viên mới bằng File mẫu Excel (video)
Tạo nhân viên mới bằng File mẫu Excel (video)

Khi có thông báo 100%, bạn nhấn Đóng cửa sổ thông báo. Sau đó nhấn phím F5 để làm mới lại trang web và kiểm tra lại các thông tin nhân viên đã được tải lên hệ thống.

Tạo nhân viên mới bằng File mẫu Excel (video)

Trong trường hợp có thông báo lỗi, bạn hãy rê chuột vào chữ Lỗi để xem báo lỗi gì và kiểm tra lại file Import_Employee_Template để chỉnh sửa lại thông tin cho đúng, sau đó tải file lên hệ thống lại.

Tạo nhân viên mới bằng File mẫu Excel (video)