<< Quay trở lại

Tạo một nhân viên mới trên Web và App (video)

TRÊN WEB ADMIN

Tại mục Nhân sự -> nhấn Thêm mới -> Thêm 1 nhân viên → cập nhật các thông tin cơ bản cần thiết của nhân viên (bao gồm Mã nhân viên, Họ tên, Số điện thoại, Vùng, Chi nhánh, Phòng ban, Chức danh Nhóm truy cập,..) -> sau đó nhấn Thêm mới để hoàn tất.

Tạo một nhân viên mới trên Web và App (video)
Tạo một nhân viên mới trên Web và App (video)
Tạo một nhân viên mới trên Web và App (video)

Để chỉnh sửa thông tin nhân viên, bạn nhấn nút Sửa.

Tạo một nhân viên mới trên Web và App (video)

Để xoá một nhân viên, bạn nhấn nút Xoá -> nhấn để xác nhận. (Lưu ý: Nhân viên đã bị xoá sẽ không thể khôi phục lại dữ liệu thông tin cũng như dữ liệu chấm công của nhân viên đó).

Tạo một nhân viên mới trên Web và App (video)

Ghi chú: Phần mềm Tanca có tất cả 6 nhóm truy cập chính (Bạn không thể thay đổi tên nhóm truy cập theo ý muốn vì đây là mặc định phần mềm):

  • Quyền Admin: Là quyền quản trị cao nhất, có thể sử dụng tất cả các tính năng (trong gói mua tính năng của bạn) và phân quyền hạn sử dụng cho các quyền quản lý khác. Bạn có thể phân quyền Admin cho nhiều tài khoản cùng lúc bằng cách chọn nhóm truy cập Quản lý cho nhân viên đó -> nhấn Cập nhật -> kế tiếp bật Quyền quản trị cao nhất lên -> nhấn Cập nhật để hoàn tất. Quyền quản trị cao nhất sẽ có biểu tượng hiện thị hình vương miện.
Tạo một nhân viên mới trên Web và App (video)
Tạo một nhân viên mới trên Web và App (video)
Tạo một nhân viên mới trên Web và App (video)
Tạo một nhân viên mới trên Web và App (video)
  • Quyền Quản lý: Có quyền hạn cao sau Quyền Admin và quản lý toàn bộ nhân viên.
  • Quyền Quản lý Vùng: Chỉ quản lý nhân viên thuộc Vùng của mình quản lý (Bao gồm tất cả các chi nhánh thuộc Vùng quản lý).
  • Quyền Quản lý Chi nhánh: Chỉ quản lý nhân viên thuộc Chi nhánh của mình quản lý.
  • Quyền Trưởng phòng: Chỉ quản lý nhân viên thuộc Phòng ban của mình quản lý. Để bật tính năng Quyền Trưởng phòng, bạn hãy chỉnh Nhóm truy cập cho nhân viên đó thành Quyền Quản lý hoặc Quản lý Vùng hoặc Quản lý Chi nhánh đều được -> sau đó bật Quyền Trưởng phòng lên -> nhấn Cập nhật để hoàn tất.
Tạo một nhân viên mới trên Web và App (video)
  • Quyền Nhân viên: Chỉ quản lý thông tin cá nhân của mình và không thể sử dụng các tính năng quản lý trên Web Admin.

TRÊN APP 

Để thêm một nhân viên mới trên App Tanca, bạn vào mục Thêm -> chọn Manager -> Nhân viên -> nhấn dấu + -> cập nhật các thông tin cần thiết của nhân viên -> nhấn Thêm để hoàn tất.

Tạo một nhân viên mới trên Web và App (video)