<< Quay trở lại

Tài liệu nhân viên (video)

Bạn có thể đính kèm và quản lý các tài liệu như file pdf, word hay excel... trong từng hồ sơ của nhân viên. 

Tại mục Nhân sự -> nhấn nút Sửa cho nhân viên bạn muốn -> chọn mục Tài liệu -> nhấn Tạo mới -> điền tên Thư mục -> Thêm mới.

Tài liệu nhân viên (video)
Tài liệu nhân viên (video)
Tài liệu nhân viên (video)

Sau đó nhấn Tải lên -> chọn tệp mà bạn muốn tải lên từ máy tính của bạn (hoặc kéo thả tệp vào) -> chọn Thư mục mà bạn muốn để -> Tải lên

Tài liệu nhân viên (video)
Tài liệu nhân viên (video)
Tài liệu nhân viên (video)

Nhấn vào tên Thư mục để hiển thị danh sách tệp tin đã tải lên.

Tài liệu nhân viên (video)

Nhấn biểu tượng bánh răng để Sửa tên tệp hoặc Xoá tệp mà bạn muốn.

Tài liệu nhân viên (video)

Để xoá 1 thư mục, nhấn chọn Xoá (Lưu ý: Các thư mục mà bạn đã tạo là dành cho tất cả nhân viên, trong trường hợp bạn xoá cả thư mục thì tất cả nhân viên đều sẽ bị mất thư mục lẫn các tệp tin đã tải ) -> nhập số 1 để xác nhận ->  chọn Xoá thư mục và tệp.

Tài liệu nhân viên (video)
Tài liệu nhân viên (video)