<< Quay trở lại

Quản lý công việc theo chế độ: Danh sách, Lịch (video)

Quản lý công việc theo chế độ

Ở trên app, bạn có thể tùy chỉnh cách mà bạn quản lý công việc như xem theo chế độ Danh sách (List) hoặc Lịch (Gantt Chart).

  • Danh sách (List)
Quản lý công việc theo chế độ: Danh sách, Lịch (video)
  • Lịch (Gantt Chart)
Quản lý công việc theo chế độ: Danh sách, Lịch (video)

 

Đánh dấu trạng thái hoàn thành

Đối với những công việc đã được hoàn thành, bạn chỉ cần nhấn dấu check ở đầu công việc. Tương tự bỏ dấu check nếu công việc đó chưa hoàn tất.

  • Danh sách (List) và Lịch (Giant Chart)
Quản lý công việc theo chế độ: Danh sách, Lịch (video)

 

 

 

Hoặc bạn có thể cập nhật Hoàn thành trong bảng chi tiết của công việc bằng cách nhấn vào dấu tick tại thanh menu góc phải trên cùng.

Quản lý công việc theo chế độ: Danh sách, Lịch (video)