<< Quay trở lại

Lịch sử thăng tiến (video)

Bạn có thể thiết lập thông tin quá trình thăng tiến cho từng nhân viên. 

Tại mục Nhân sự -> nhấn nút Sửa cho nhân viên bạn muốn -> chọn mục Lịch sử thăng tiến.

Lịch sử thăng tiến (video)

Tại đây bạn có thể cập nhật 3 loại thông tin lịch sử thăng tiến sau:

  • Tình trạng công việc: Cập nhật thời gian và hình thức làm việc của nhân viên.
  • Thông tin công việc: Cập nhật thời gian và thông tin phòng ban, chức danh và nơi làm việc của nhân viên.
  • Thu nhập: Cập nhật thời gian và mức lương của nhân viên.
Lịch sử thăng tiến (video)
Lịch sử thăng tiến (video)
Lịch sử thăng tiến (video)

Nhấn nút Xuất Excel để xuất báo cáo lịch sử cho từng loại lịch sử thăng tiến.

Lịch sử thăng tiến (video)