<< Quay trở lại

Cập nhật thông tin nhiều nhân viên và Xuất Excel (video)

CẬP NHẬT THÔNG TIN NHIỀU NHÂN VIÊN

Thông tin cơ bản

Nếu bạn muốn cập nhật nhanh thông tin cơ bản của nhiều nhân viên cùng lúc thay vì phải nhấn Sửa từng nhân viên, phần mềm cho phép bạn cập nhật bằng file Excel: 

Vào mục Nhân sự -> Thêm mới -> Cập nhật thông tin/Cập nhật tiền lương -> Tải xuống danh sách nhân viên (ở bước 1) -> mở file EmployeesList.xlsx lên -> chỉnh sửa các thông tin của nhân viên mà bạn muốn -> nhấn Lưu file lại -> chọn Tải lên file dữ liệu (ở bước 2) -> chọn file EmployeesList.xlsx đã lưu trong máy tính bạn -> nhấn Nhập vào -> chờ hệ thống báo tải hoàn tất -> nhấn Đóng.

Cập nhật thông tin nhiều nhân viên và Xuất Excel (video)
Cập nhật thông tin nhiều nhân viên và Xuất Excel (video)
Cập nhật thông tin nhiều nhân viên và Xuất Excel (video)
Cập nhật thông tin nhiều nhân viên và Xuất Excel (video)
Cập nhật thông tin nhiều nhân viên và Xuất Excel (video)
Cập nhật thông tin nhiều nhân viên và Xuất Excel (video)
Cập nhật thông tin nhiều nhân viên và Xuất Excel (video)
Cập nhật thông tin nhiều nhân viên và Xuất Excel (video)
Cập nhật thông tin nhiều nhân viên và Xuất Excel (video)

 

Thông tin Tiền lương/Trợ cấp

Ngoài ra bạn cũng có thể cập nhật thông tin mức lương, phụ cấp hay hệ số lương cho nhiều nhân viên bằng file Excel.

Lưu ý: Bạn phải tạo các loại phụ cấp hay tên hệ số lương trước khi tải file cập nhật. Tham khảo tại link:

-Thiết lập loại phụ cấp: https://tanca.io/huong-dan/1-thiet-lap-cac-co-cau-luong/thiet-lap-cac-khoan-khac

Thiết lập hệ số lương: https://tanca.io/huong-dan/1-thiet-lap-cac-co-cau-luong/thiet-lap-cap-bac-luong-va-he-so-luong

Vào mục Nhân sự -> Nhập từ Excel -> Cập nhật nhân viên -> Tiền lương/Trợ cấp -> Tải xuống danh sách nhân viên (ở bước 1) -> mở file Employees_with_salary_n_allowance.xlsx lên -> chỉnh sửa các thông tin của nhân viên mà bạn muốn -> nhấn Lưu file lại -> chọn Tải lên file dữ liệu (ở bước 2) -> chọn file Employees_with_salary_n_allowance.xlsx đã lưu trong máy tính bạn -> nhấn Nhập vào -> chờ hệ thống báo tải hoàn tất -> nhấn Đóng.

Cập nhật thông tin nhiều nhân viên và Xuất Excel (video)
Cập nhật thông tin nhiều nhân viên và Xuất Excel (video)
Cập nhật thông tin nhiều nhân viên và Xuất Excel (video)
Cập nhật thông tin nhiều nhân viên và Xuất Excel (video)
Cập nhật thông tin nhiều nhân viên và Xuất Excel (video)

 

XUẤT EXCEL DANH SÁCH NHÂN VIÊN

Tại mục Nhân sự -> nhấn Xuất Excel -> chọn các trường thông tin mà bạn muốn xuất -> nhấn Xuất Excel.

Cập nhật thông tin nhiều nhân viên và Xuất Excel (video)
Cập nhật thông tin nhiều nhân viên và Xuất Excel (video)