<< Quay trở lại

Tạo mới một công việc trong Việc của tôi (video)

Ở mục Việc của tôi, bạn có thể tạo mới và chỉnh sửa các công việc của cá nhân, hoặc quản lý những công việc mà bạn được giao. 

Bước 1: Nhấn nút +Thêm việc.

Tạo mới một công việc trong Việc của tôi (video)

Bước 2: Nhập Tiêu đề công việc của bạn.

Tạo mới một công việc trong Việc của tôi (video)

Bước 3: Nhấn phím Enter để thêm mới công việc.