<< Quay trở lại

Quản lý công việc theo chế độ Danh sách (Video)

  • Danh sách (List)
Quản lý công việc theo chế độ Danh sách (Video)

Tại giao diện Danh sách (List), bạn có thể sắp xếp thứ tự các công việc bằng cách nhấn vào phía đầu công việc.

Quản lý công việc theo chế độ Danh sách (Video)

Sau đó kéo thả đến vị trí mà bạn muốn xếp.

Quản lý công việc theo chế độ Danh sách (Video)

Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo thêm các nhóm Tình trạng cho công việc bằng cách kéo màn hình xuống dưới dùng và nhấn chọn +Thêm nhóm.

Quản lý công việc theo chế độ Danh sách (Video)

Điền tên nhóm Tình trạng và nhấn dấu “+” để hoàn tất.

Quản lý công việc theo chế độ Danh sách (Video)

Để chỉnh sửa nhóm, bạn hãy rê chuột vào tên nhóm và nhấn dấu “

Quản lý công việc theo chế độ Danh sách (Video)

Bạn có thể gắn màu sắc cho nhóm, hoặc sửa tên nhóm hay xoá nhóm.

Quản lý công việc theo chế độ Danh sách (Video)

Bạn cũng có thể thêm mới công việc ngay tại tên nhóm bằng cách rê chuột vào tên nhóm và nhấn dấu “+

Quản lý công việc theo chế độ Danh sách (Video)

Tương tự như sắp xếp thứ tự công việc, bạn cũng có thể nhấn vào sắp xếp nhóm bằng cách kéo thả các nhóm.

Quản lý công việc theo chế độ Danh sách (Video)

Bạn rê chuột và nhấn giữ dấu "..." phía đầu mỗi nhóm để thao tác kéo thả các nhóm

Quản lý công việc theo chế độ Danh sách (Video)