<< Quay trở lại

Quản lý công việc theo chế độ Bảng (video)

  • Bảng (Kanban)

Ở chế độ này, các công việc được sắp xếp theo từng cột Tình trạng (Nhóm công việc).

Quản lý công việc theo chế độ Bảng (video)

 

 

Bạn có thể thêm mới công việc bằng cách nhấn dấu “+”.

Quản lý công việc theo chế độ Bảng (video)

Sau khi điền tiêu đề công việc, bạn hãy nhấn phím Enter để tạo mới.

Quản lý công việc theo chế độ Bảng (video)

Ngoài ra, bạn có thể cập nhật nhanh các thông tin như Người thực hiện, Hạn chót Độ ưu tiên ngay tại ô công việc đó:

1. Nhấn chọn biểu tượng Avatar để gắn Người thực hiện.

Quản lý công việc theo chế độ Bảng (video)

Bạn có thể chọn thành viên hoặc chọn Tự giao cho mình.

Quản lý công việc theo chế độ Bảng (video)

2. Nhấn chọn biểu tượng lịch để gắn Hạn chót.

Quản lý công việc theo chế độ Bảng (video)

Chọn ngàythời gian hoàn thành.

Quản lý công việc theo chế độ Bảng (video)

 

Để chỉnh sửa chi tiết 1 công việc, bạn hãy nhấn vào ô công việc đó.

Quản lý công việc theo chế độ Bảng (video)

 

Hoặc bạn có thể nhấn vào dấu "..." để chỉnh sửa tên công việc hoặc thêm hình ảnh,...

Quản lý công việc theo chế độ Bảng (video)

Bạn có thể di chuyển công việc qua các cột Tình trạng bằng cách nhấn giữ vào 1 ô công việc và kéo thả qua cột Tình trạng nào mà bạn muốn.

Quản lý công việc theo chế độ Bảng (video)
Quản lý công việc theo chế độ Bảng (video)
Quản lý công việc theo chế độ Bảng (video)

Hoặc di chuyển thứ tự công việc ngay trong cột Tình trạng.

Quản lý công việc theo chế độ Bảng (video)
Quản lý công việc theo chế độ Bảng (video)

Để thêm cột tình trạng, bạn kéo ngang cuối màn hình, nhấn vào Thêm cột, sau đó bạn hãy điền tên tiêu đề của cột và nhấn phím Enter để hoàn tất.

Quản lý công việc theo chế độ Bảng (video)

Để chỉnh sửa tên, màu sắc hoặc xoá cột, bạn rê chuột vào cột đó và nhấn dấu "...

Quản lý công việc theo chế độ Bảng (video)