<< Quay trở lại

Nhập Excel Dự án (video)

Bạn có thể nhập các công việc vào bảng excel và tải lên hệ thống bằng cách:

Bước 1: Bạn vào Dự án công việc mà bạn muốn nhập lên dữ liệu => Nhấn vào biểu tượng dấu mũi tên quay xuống => "Nhập vào" 

Nhập Excel Dự án (video)

Bước 2: Chọn "Tải về file mẫu"

Nhập Excel Dự án (video)

Bước 3: Sau khi hệ thống tải về 100% bạn nhấn "Tải về" và nhập các thông tin vào bảng excel

Nhập Excel Dự án (video)

Bước 4: Nhấn "Tải lên file dữ liệu" và chọn file excel bạn mới cập nhật => "Nhập vào"

Nhập Excel Dự án (video)