<< Quay trở lại

Đánh dấu hoàn thành công việc (video)

Đối với những công việc đã được hoàn thành, bạn chỉ cần nhấn dấu check ở đầu công việc. Tương tự bỏ dấu check nếu công việc đó chưa hoàn tất.

  • Danh sách (List)
Đánh dấu hoàn thành công việc (video)
  • Bảng (Kanban)
Đánh dấu hoàn thành công việc (video)
  • Lịch (Giant Chart)
Đánh dấu hoàn thành công việc (video)

Hoặc bạn có thể cập nhật Hoàn thành trong bảng chi tiết của công việc.

Đánh dấu hoàn thành công việc (video)