<< Quay trở lại

Chuyển công việc, Nhân bản công việc, Chọn công việc phụ thuôc, Xóa công việc (video)

1. Bạn vào "Giao việc" => Nhấn vào Dự án có các nhóm công việc mà bạn muốn thao tác Chuyển công việc, Nhân bản công việc, Chọn công việc phụ thuôc, Xóa công việc

Chuyển công việc, Nhân bản công việc, Chọn công việc phụ thuôc, Xóa công việc (video)

2. Chọn và nhấn vào công việc trong nhóm công việc mà bạn muốn thao tác 

Chuyển công việc, Nhân bản công việc, Chọn công việc phụ thuôc, Xóa công việc (video)

3. Nhấn vào biểu tượng ba chấm "..." và chọn thao tác phù hợp

Chuyển công việc, Nhân bản công việc, Chọn công việc phụ thuôc, Xóa công việc (video)

CỤ THỂ NHƯ SAU:

3.1 Chuyển công việc:

 Chọn "Chuyển công việc" => Nhấn tìm kiếm và chọn công việc mà bạn muốn chuyển nó tới 

Chuyển công việc, Nhân bản công việc, Chọn công việc phụ thuôc, Xóa công việc (video)
Chuyển công việc, Nhân bản công việc, Chọn công việc phụ thuôc, Xóa công việc (video)

3.2. Nhân bản công việc: 

Chọn "Nhân bản công việc" 

Chuyển công việc, Nhân bản công việc, Chọn công việc phụ thuôc, Xóa công việc (video)

Hệ thống sẽ hiển thị câu hỏi như hình dưới này => "Đồng ý"  

Chuyển công việc, Nhân bản công việc, Chọn công việc phụ thuôc, Xóa công việc (video)

Công việc sau khi được nhân bản sẽ hiển thị  chữ "Mới" ở phía sau

Chuyển công việc, Nhân bản công việc, Chọn công việc phụ thuôc, Xóa công việc (video)

3.3. Chọn công việc phụ thuộc: 

Bạn chọn "Chọn công việc phụ thuộc" => Tìm kiếm công việc mà bạn muốn công việc này phụ thuộc 

Chuyển công việc, Nhân bản công việc, Chọn công việc phụ thuôc, Xóa công việc (video)
Chuyển công việc, Nhân bản công việc, Chọn công việc phụ thuôc, Xóa công việc (video)

3.4. Xóa công việc:

Chọn "Xóa công việc" => "Đồng ý"

Chuyển công việc, Nhân bản công việc, Chọn công việc phụ thuôc, Xóa công việc (video)
Chuyển công việc, Nhân bản công việc, Chọn công việc phụ thuôc, Xóa công việc (video)