<< Quay trở lại

Cách tạo và chỉnh sửa trường tùy chỉnh

I. Tạo mới trường tùy chỉnh:

-Sau khi chọn một dự án nhật định,bạn có thể vào tùy chỉnh để tạo mới các trường tùy chỉnh.

Cách tạo và chỉnh sửa trường tùy chỉnh

-Sau khi bấm vào tạo mới bạn có thể điền thêm tên thuộc tính và lựa chọn loại thuộc tính tương ứng, bạn cũng có thể chọn thêm vào thư viện để xem nhanh các thuộc tính mà mình đã tạo.

Cách tạo và chỉnh sửa trường tùy chỉnh
Cách tạo và chỉnh sửa trường tùy chỉnh

Sau đó bấm tạo mới là bạn đã có một loại thuộc tính mới mà muốn tạo.

Cách tạo và chỉnh sửa trường tùy chỉnh
Cách tạo và chỉnh sửa trường tùy chỉnh

II. Chỉnh sửa trường tùy chỉnh:

Để chỉnh sửa các trường thuộc tính,bạn bấm vào tùy chỉnh.Sau đó chọn thuộc tính mà bạn muốn chỉnh sửa, rê chuột vào tên thuộc tính, bấm vào biểu tượng hình cây bút.

Cách tạo và chỉnh sửa trường tùy chỉnh

 

Cách tạo và chỉnh sửa trường tùy chỉnh


Sau đó bạn có thể chỉnh sửa tên thuộc tính mà bạn muốn.Bấm cập nhật để hoàn tất chỉnh sửa.

Cách tạo và chỉnh sửa trường tùy chỉnh

Ngoài ra bạn cũng có thể xóa thuộc tính nếu bạn muốn. Khi bạn bấm xóa thuộc tính, hệ thống sẽ hiện thị thông báo. Bấm hủy nếu bạn không muốn xóa và bấm xóa nếu bạn muốn xóa thuộc tính đó.

Cách tạo và chỉnh sửa trường tùy chỉnh

Lưu ý : Thao tác này sẽ xóa vĩnh viễn thuộc tính này và xóa đi giá trị thuộc tính đó trong bất kỳ công việc nào. Thao tác này không thể hoàn tác.

Cách tạo và chỉnh sửa trường tùy chỉnh