Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
     Array
(
  [0] => Array
    (
      [cat] => Array
        (
          [id] => 647d4b158bef7c4cf5022f83
          [name] => Bắt đầu với Tanca
          [alias] => bat-dau-voi-tanca
        )

      [childs] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d4b32ea797e2c270ca3b9
                  [name] => Nhân viên
                  [parent_id] => 647d4b158bef7c4cf5022f83
                  [alias] => nhan-vien
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d4b60db5caea08f0aa7b3
                      [title] => Tải Ứng dụng Tanca và đăng nhập tài khoản
                      [alias] => tai-ung-dung-tanca-va-dang-nhap-tai-khoan
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d4b32ea797e2c270ca3b9
                      [cat_alias] => nhan-vien
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 647d4b777e6e967c470736bb
                      [title] => Thực hiện chấm công
                      [alias] => thuc-hien-cham-cong
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d4b32ea797e2c270ca3b9
                      [cat_alias] => nhan-vien
                    )

                  [2] => Array
                    (
                      [id] => 647d4b976089501bbc0246d0
                      [title] => Các Thư mục tính năng
                      [alias] => cac-thu-muc-tinh-nang
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d4b32ea797e2c270ca3b9
                      [cat_alias] => nhan-vien
                    )

                )

            )

          [1] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d4bd9791028753702dda0
                  [name] => Quản trị
                  [parent_id] => 647d4b158bef7c4cf5022f83
                  [alias] => quan-tri-1685933041
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d4c29ac60145f7f062748
                      [title] => Đăng kí và đăng nhập
                      [alias] => dang-ki-va-dang-nhap
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d4bd9791028753702dda0
                      [cat_alias] => quan-tri-1685933041
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 647d4cd3ee0f5b161705df36
                      [title] => Thiết lập ban đầu
                      [alias] => thiet-lap-ban-dau
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d4bd9791028753702dda0
                      [cat_alias] => quan-tri-1685933041
                    )

                )

            )

        )

    )

  [1] => Array
    (
      [cat] => Array
        (
          [id] => 647d4eec038276cc8f01caa8
          [name] => Quản lý thiết lập
          [alias] => quan-ly-thiet-lap
        )

      [childs] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d4f09a141fcf37702eda8
                  [name] => Thiết lập tài khoản
                  [parent_id] => 647d4eec038276cc8f01caa8
                  [alias] => thiet-lap-tai-khoan
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d4f3bf48d94109009c2e5
                      [title] => Thiết lập tài khoản
                      [alias] => thiet-lap-tai-khoan
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d4f09a141fcf37702eda8
                      [cat_alias] => thiet-lap-tai-khoan
                    )

                )

            )

          [1] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d4f5f27de84259006ac45
                  [name] => Thiết lập doanh nghiệp
                  [parent_id] => 647d4eec038276cc8f01caa8
                  [alias] => thiet-lap-doanh-nghiep
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d4f6404a43574b007c344
                      [title] => Thiết lập vùng, chinh nhánh, phòng ban và vị trí
                      [alias] => thiet-lap-vung-chinh-nhanh-phong-ban-va-vi-tri
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d4f5f27de84259006ac45
                      [cat_alias] => thiet-lap-doanh-nghiep
                    )

                )

            )

          [2] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d4f797e6e967c470736ca
                  [name] => Thiết lập thương hiệu
                  [parent_id] => 647d4eec038276cc8f01caa8
                  [alias] => thiet-lap-thuong-hieu
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d4f88316741936a02b6c1
                      [title] => Thiết lập thương hiệu
                      [alias] => thiet-lap-thuong-hieu
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d4f797e6e967c470736ca
                      [cat_alias] => thiet-lap-thuong-hieu
                    )

                )

            )

          [3] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d4faf759a02a5990853eb
                  [name] => Thiết lập phân quyền
                  [parent_id] => 647d4eec038276cc8f01caa8
                  [alias] => thiet-lap-phan-quyen
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d4fb2ec51c74fc20e9785
                      [title] => Thiết lập phân quyền
                      [alias] => thiet-lap-phan-quyen
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d4faf759a02a5990853eb
                      [cat_alias] => thiet-lap-phan-quyen
                    )

                )

            )

          [4] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d4fe43b52f94538010c6e
                  [name] => Thiết lập ứng dụng
                  [parent_id] => 647d4eec038276cc8f01caa8
                  [alias] => thiet-lap-ung-dung
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d4fe7aa4fcc7e050b91ea
                      [title] => Thiết lập ứng dụng
                      [alias] => thiet-lap-ung-dung
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d4fe43b52f94538010c6e
                      [cat_alias] => thiet-lap-ung-dung
                    )

                )

            )

          [5] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 64b107af0ea3fd0047088d86
                  [name] => Tích hợp Lark với Tanca
                  [parent_id] => 647d4eec038276cc8f01caa8
                  [alias] => tich-hop-lark-voi-tanca
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 64b107e2e73949c4ad03f2b9
                      [title] => Tích hợp Lark với Tanca
                      [alias] => tich-hop-lark-voi-tanca
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 64b107af0ea3fd0047088d86
                      [cat_alias] => tich-hop-lark-voi-tanca
                    )

                )

            )

        )

    )

  [2] => Array
    (
      [cat] => Array
        (
          [id] => 647d50341f96e807e60a9c6c
          [name] => Quản lý xếp ca
          [alias] => quan-ly-xep-ca
        )

      [childs] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d506939eba94b9605981a
                  [name] => Thiết lập tạo ca làm
                  [parent_id] => 647d50341f96e807e60a9c6c
                  [alias] => thiet-lap-tao-ca-lam
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d506f3881819fd10fa98a
                      [title] => Thiết lập tạo ca làm
                      [alias] => thiet-lap-tao-ca-lam
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d506939eba94b9605981a
                      [cat_alias] => thiet-lap-tao-ca-lam
                    )

                )

            )

          [1] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d509cbad64da34a0eba5d
                  [name] => Thiết lập lịch làm
                  [parent_id] => 647d50341f96e807e60a9c6c
                  [alias] => thiet-lap-lich-lam
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d50a2da716c38d60ea5e8
                      [title] => Thiết lập lịch làm
                      [alias] => thiet-lap-lich-lam
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d509cbad64da34a0eba5d
                      [cat_alias] => thiet-lap-lich-lam
                    )

                )

            )

          [2] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d50e10850f1b86501d6fd
                  [name] => Quản lý ca làm
                  [parent_id] => 647d50341f96e807e60a9c6c
                  [alias] => quan-ly-ca-lam
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d50e37bf1577d9108c10c
                      [title] => Quản lý ca làm
                      [alias] => quan-ly-ca-lam
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d50e10850f1b86501d6fd
                      [cat_alias] => quan-ly-ca-lam
                    )

                )

            )

        )

    )

  [3] => Array
    (
      [cat] => Array
        (
          [id] => 647d5106ebb64dfa1c0dab1a
          [name] => Đăng ký ca, Đổi ca và Xếp ca
          [alias] => dang-ky-ca-doi-ca-va-xep-ca
        )

      [childs] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d511bfd545a7f050b386b
                  [name] => Đăng ký ca làm
                  [parent_id] => 647d5106ebb64dfa1c0dab1a
                  [alias] => dang-ky-ca-lam
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d517e07877a3c320f2e8f
                      [title] => Đang ký cần phê duyệt và không cần phê duyệt
                      [alias] => dang-ky-can-phe-duyet-va-khong-can-phe-duyet
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d511bfd545a7f050b386b
                      [cat_alias] => dang-ky-ca-lam
                    )

                )

            )

          [1] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d51b29dc1c2165700ddfe
                  [name] => Đổi ca làm
                  [parent_id] => 647d5106ebb64dfa1c0dab1a
                  [alias] => doi-ca-lam
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d51b636d90d36910b8e47
                      [title] => Đổi ca làm
                      [alias] => doi-ca-lam
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d51b29dc1c2165700ddfe
                      [cat_alias] => doi-ca-lam
                    )

                )

            )

          [2] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d51d6aa4fcc7e050b91ef
                  [name] => Ca mở
                  [parent_id] => 647d5106ebb64dfa1c0dab1a
                  [alias] => ca-mo
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d51d81cfdfc0df7084c90
                      [title] => Ca mở
                      [alias] => ca-mo
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d51d6aa4fcc7e050b91ef
                      [cat_alias] => ca-mo
                    )

                )

            )

          [3] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d521eec7bbd18c208f1b9
                  [name] => Xếp ca linh hoạt
                  [parent_id] => 647d5106ebb64dfa1c0dab1a
                  [alias] => xep-ca-linh-hoat
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d5220137024cd7c0c42fe
                      [title] => Xếp ca theo chi nhánh, nhân viên, phòng ban và nhập file
                      [alias] => xep-ca-theo-chi-nhanh-nhan-vien-phong-ban-va-nhap-file
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d521eec7bbd18c208f1b9
                      [cat_alias] => xep-ca-linh-hoat
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 647d523f4f3fdd79e10c9ae2
                      [title] => Sao chép ca làm
                      [alias] => sao-chep-ca-lam
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d521eec7bbd18c208f1b9
                      [cat_alias] => xep-ca-linh-hoat
                    )

                )

            )

          [4] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d52bf303e9ca6160a2f0b
                  [name] => Kiểm tra Lịch trùng
                  [parent_id] => 647d5106ebb64dfa1c0dab1a
                  [alias] => kiem-tra-lich-trung
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d52c3f934e73f87003a76
                      [title] => Kiểm tra Lịch trùng
                      [alias] => kiem-tra-lich-trung
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d52bf303e9ca6160a2f0b
                      [cat_alias] => kiem-tra-lich-trung
                    )

                )

            )

          [5] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d52dea18c2624a2021f45
                  [name] => Gợi ý ca làm
                  [parent_id] => 647d5106ebb64dfa1c0dab1a
                  [alias] => goi-y-ca-lam
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d52e24f91a3109e0f7b79
                      [title] => Gợi ý ca làm
                      [alias] => goi-y-ca-lam
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d52dea18c2624a2021f45
                      [cat_alias] => goi-y-ca-lam
                    )

                )

            )

        )

    )

  [4] => Array
    (
      [cat] => Array
        (
          [id] => 647d53060cefc9efd207680f
          [name] => Yêu cầu
          [alias] => yeu-cau
        )

      [childs] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d531a6e5b8f03f10415aa
                  [name] => Quản lý thiết lập yêu cẩu
                  [parent_id] => 647d53060cefc9efd207680f
                  [alias] => quan-ly-thiet-lap-yeu-cau
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d533e89f9ccf9f603e7e5
                      [title] => Tắt/ bật loại yêu cầu
                      [alias] => tatbat-loai-yeu-cau
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d531a6e5b8f03f10415aa
                      [cat_alias] => quan-ly-thiet-lap-yeu-cau
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 647d53623e3d6806010cd0c8
                      [title] => Thiết lập yêu cầu nghỉ phép
                      [alias] => thiet-lap-yeu-cau-nghi-phep
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d531a6e5b8f03f10415aa
                      [cat_alias] => quan-ly-thiet-lap-yeu-cau
                    )

                  [2] => Array
                    (
                      [id] => 647d537da30c5976d70f97d4
                      [title] => Thiết lập nghỉ lễ
                      [alias] => thiet-lap-nghi-le
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d531a6e5b8f03f10415aa
                      [cat_alias] => quan-ly-thiet-lap-yeu-cau
                    )

                  [3] => Array
                    (
                      [id] => 647d5397beeafa5095085eee
                      [title] => Tạo quy trình phê duyệt nhiều cấp
                      [alias] => tao-quy-trinh-phe-duyet-nhieu-cap
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d531a6e5b8f03f10415aa
                      [cat_alias] => quan-ly-thiet-lap-yeu-cau
                    )

                )

            )

          [1] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d53ae0cefc9efd2076810
                  [name] => Quản lý yêu cầu
                  [parent_id] => 647d53060cefc9efd207680f
                  [alias] => quan-ly-yeu-cau
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d53c06c008c474b0c13f8
                      [title] => Quản lý yêu cầu
                      [alias] => quan-ly-yeu-cau
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d53ae0cefc9efd2076810
                      [cat_alias] => quan-ly-yeu-cau
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 64eee08a86bff1b0890f7b9c
                      [title] => Yêu cầu tuỳ chỉnh (Custom request)
                      [alias] => yeu-cau-tuy-chinh-custom-request
                      [summary] => Giới thiệu: Yêu cầu tuỳ chỉnh cho phép quản lý tủy chỉnh thêm mới các trường yêu cầu theo ý muốn. 
                      [cat_id] => 647d53ae0cefc9efd2076810
                      [cat_alias] => quan-ly-yeu-cau
                    )

                )

            )

        )

    )

  [5] => Array
    (
      [cat] => Array
        (
          [id] => 647d53fab1b52eea250d6e3a
          [name] => Tuyển dụng
          [alias] => tuyen-dung
        )

      [childs] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d540e4a5436575b0c081f
                  [name] => Quản lý thiết lập
                  [parent_id] => 647d53fab1b52eea250d6e3a
                  [alias] => quan-ly-thiet-lap-1685935154
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d543540a082219008d7cf
                      [title] => Quản lý thiết lập
                      [alias] => quan-ly-thiet-lap
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d540e4a5436575b0c081f
                      [cat_alias] => quan-ly-thiet-lap-1685935154
                    )

                )

            )

          [1] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d545717dd3901240d02cd
                  [name] => Quản lý tuyển dụng
                  [parent_id] => 647d53fab1b52eea250d6e3a
                  [alias] => quan-ly-tuyen-dung
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d69b84f7483b07f00e2a9
                      [title] => Quản lý vị trí tuyển dụng (nhớ on/off các vị trí này)
                      [alias] => quan-ly-vi-tri-tuyen-dung-nho-on-off-cac-vi-tri-nay
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d545717dd3901240d02cd
                      [cat_alias] => quan-ly-tuyen-dung
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 647d69e21d6a3b130c09ac13
                      [title] => Quản lý hồ sơ ứng tuyển
                      [alias] => quan-ly-ho-so-ung-tuyen
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d545717dd3901240d02cd
                      [cat_alias] => quan-ly-tuyen-dung
                    )

                  [2] => Array
                    (
                      [id] => 647d6a4cd8453dcd7b0e82e2
                      [title] => Tạo lịch liên hệ
                      [alias] => tao-lich-lien-he
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d545717dd3901240d02cd
                      [cat_alias] => quan-ly-tuyen-dung
                    )

                  [3] => Array
                    (
                      [id] => 647d6a59f992ab887c0f970e
                      [title] => Tạo lịch phỏng vấn
                      [alias] => tao-lich-phong-van
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d545717dd3901240d02cd
                      [cat_alias] => quan-ly-tuyen-dung
                    )

                  [4] => Array
                    (
                      [id] => 647d6a8a343c91fe810e729d
                      [title] => Gửi email cho ứng viên
                      [alias] => gui-email-cho-ung-vien
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d545717dd3901240d02cd
                      [cat_alias] => quan-ly-tuyen-dung
                    )

                  [5] => Array
                    (
                      [id] => 647d6aa54f382cd5f9093022
                      [title] => Thực hiện Câu hỏi phỏng vấn và Lịch phỏng vấn
                      [alias] => thuc-hien-cau-hoi-phong-van-va-lich-phong-van
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d545717dd3901240d02cd
                      [cat_alias] => quan-ly-tuyen-dung
                    )

                  [6] => Array
                    (
                      [id] => 647d6abeaf8ba23adf002c56
                      [title] => Đánh giá ứng viên
                      [alias] => danh-gia-ung-vien
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d545717dd3901240d02cd
                      [cat_alias] => quan-ly-tuyen-dung
                    )

                  [7] => Array
                    (
                      [id] => 64910b7f4029e33edc0e8a63
                      [title] => Tạo mới và quản lý Chiến dịch Tuyển dụng
                      [alias] => tao-moi-va-quan-ly-chien-dich-tuyen-dung
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d545717dd3901240d02cd
                      [cat_alias] => quan-ly-tuyen-dung
                    )

                )

            )

        )

    )

  [6] => Array
    (
      [cat] => Array
        (
          [id] => 647d55268e36cf31920c4d07
          [name] => Nhân sự
          [alias] => nhan-su-1685935424
        )

      [childs] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d55419a3361e4720b045c
                  [name] => Quản lý thiết lập-Nhân sự
                  [parent_id] => 647d55268e36cf31920c4d07
                  [alias] => quan-ly-thiet-lap-nhan-su
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d555994dd2924a809831f
                      [title] => Thiết lập trường nhân viên
                      [alias] => thiet-lap-truong-nhan-vien
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d55419a3361e4720b045c
                      [cat_alias] => quan-ly-thiet-lap-nhan-su
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 647d55736f76227ff4045478
                      [title] => Thiết lập hợp đồng
                      [alias] => thiet-lap-hop-dong
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d55419a3361e4720b045c
                      [cat_alias] => quan-ly-thiet-lap-nhan-su
                    )

                  [2] => Array
                    (
                      [id] => 647d5589427d839f670e283f
                      [title] => Thiết lập tài sản
                      [alias] => thiet-lap-tai-san
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d55419a3361e4720b045c
                      [cat_alias] => quan-ly-thiet-lap-nhan-su
                    )

                  [3] => Array
                    (
                      [id] => 64eedfcfbd39e1b7e009462f
                      [title] => Tạo Trường tùy chỉnh
                      [alias] => tao-truong-tuy-chinh
                      [summary] => Giới thiệu: Trường tùy chỉnh cho phép quản lý tủy chỉnh thêm mới các trường thông tin theo ý muốn. 
                      [cat_id] => 647d55419a3361e4720b045c
                      [cat_alias] => quan-ly-thiet-lap-nhan-su
                    )

                )

            )

          [1] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d559c14d22233bf015b60
                  [name] => Quản lý hồ sơ Nhân sự
                  [parent_id] => 647d55268e36cf31920c4d07
                  [alias] => quan-ly-ho-so-nhan-su
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d55ad46668c2cdd08b144
                      [title] => Thêm nhân viên mới
                      [alias] => them-nhan-vien-moi
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d559c14d22233bf015b60
                      [cat_alias] => quan-ly-ho-so-nhan-su
                    )

                )

            )

          [2] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d5640d204a34d0e0574dd
                  [name] => Thông tin nhân sự
                  [parent_id] => 647d55268e36cf31920c4d07
                  [alias] => thong-tin-nhan-su
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d569daf8b40a60106a521
                      [title] => Thông tin cá nhân
                      [alias] => thong-tin-ca-nhan
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d5640d204a34d0e0574dd
                      [cat_alias] => thong-tin-nhan-su
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 647d56d335679c60e90fda53
                      [title] => Thông tin công việc
                      [alias] => thong-tin-cong-viec
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d5640d204a34d0e0574dd
                      [cat_alias] => thong-tin-nhan-su
                    )

                  [2] => Array
                    (
                      [id] => 647d56f7f4296a2985054124
                      [title] => Quản lý phép
                      [alias] => quan-ly-phep
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d5640d204a34d0e0574dd
                      [cat_alias] => thong-tin-nhan-su
                    )

                  [3] => Array
                    (
                      [id] => 647d58052d4981f358059655
                      [title] => Quản lý tài sản
                      [alias] => quan-ly-tai-san
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d5640d204a34d0e0574dd
                      [cat_alias] => thong-tin-nhan-su
                    )

                  [4] => Array
                    (
                      [id] => 647d581bf6d838842d0cc8a9
                      [title] => Quản lý tài liệu
                      [alias] => quan-ly-tai-lieu
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d5640d204a34d0e0574dd
                      [cat_alias] => thong-tin-nhan-su
                    )

                  [5] => Array
                    (
                      [id] => 647d59337588789d56000692
                      [title] => Thư mục tùy chọn
                      [alias] => thu-muc-tuy-chon
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d5640d204a34d0e0574dd
                      [cat_alias] => thong-tin-nhan-su
                    )

                  [6] => Array
                    (
                      [id] => 647d59554414dacac30339b2
                      [title] => Quản lý phân quyền
                      [alias] => quan-ly-phan-quyen
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d5640d204a34d0e0574dd
                      [cat_alias] => thong-tin-nhan-su
                    )

                )

            )

          [3] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d59c5ad1a4e7018014e57
                  [name] => Quản lý hợp đồng
                  [parent_id] => 647d55268e36cf31920c4d07
                  [alias] => quan-ly-hop-dong
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d59c80cf815975606f0c3
                      [title] => Hợp đồng
                      [alias] => hop-dong
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d59c5ad1a4e7018014e57
                      [cat_alias] => quan-ly-hop-dong
                    )

                )

            )

          [4] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d59fccd98f1879009e082
                  [name] => Quản lý bảo hiểm
                  [parent_id] => 647d55268e36cf31920c4d07
                  [alias] => quan-ly-bao-hiem
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d59ff6ff71186870e8384
                      [title] => Bảo hiểm
                      [alias] => bao-hiem
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d59fccd98f1879009e082
                      [cat_alias] => quan-ly-bao-hiem
                    )

                )

            )

          [5] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d5a44825ae9b443064d73
                  [name] => Quản lý tài sản
                  [parent_id] => 647d55268e36cf31920c4d07
                  [alias] => quan-ly-tai-san
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d5a47b02d340c2604f869
                      [title] => Tài sản
                      [alias] => tai-san
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d5a44825ae9b443064d73
                      [cat_alias] => quan-ly-tai-san
                    )

                )

            )

        )

    )

  [7] => Array
    (
      [cat] => Array
        (
          [id] => 647d5a7cf2ba6816420425f7
          [name] => KPI
          [alias] => kpi
        )

      [childs] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d5a9bdc4de997a00db415
                  [name] => Xây dựng tiêu chí đánh giá
                  [parent_id] => 647d5a7cf2ba6816420425f7
                  [alias] => xay-dung-tieu-chi-danh-gia
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d5aa6e860aaf2e505df54
                      [title] => Xây dựng tiêu chí đánh giá
                      [alias] => xay-dung-tieu-chi-danh-gia
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d5a9bdc4de997a00db415
                      [cat_alias] => xay-dung-tieu-chi-danh-gia
                    )

                )

            )

          [1] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d5ac546edc80bd10299b5
                  [name] => Xây dựng bộ đánh giá
                  [parent_id] => 647d5a7cf2ba6816420425f7
                  [alias] => xay-dung-bo-danh-gia
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d5ac82956f5b2330ee4c6
                      [title] => Xây dựng bộ đánh giá
                      [alias] => xay-dung-bo-danh-gia
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d5ac546edc80bd10299b5
                      [cat_alias] => xay-dung-bo-danh-gia
                    )

                )

            )

          [2] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d5af1825ae9b443064d77
                  [name] => Tạo chu kỳ đánh giá KPI
                  [parent_id] => 647d5a7cf2ba6816420425f7
                  [alias] => tao-chu-ky-danh-gia-kpi
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d5af43d99e8239401b5f3
                      [title] => Tạo chu kỳ đánh giá KPI
                      [alias] => tao-chu-ky-danh-gia-kpi
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d5af1825ae9b443064d77
                      [cat_alias] => tao-chu-ky-danh-gia-kpi
                    )

                )

            )

        )

    )

  [8] => Array
    (
      [cat] => Array
        (
          [id] => 647d5b1965205ecdf1073848
          [name] => Giao việc & Quy trình
          [alias] => giao-viec--quy-trinh
        )

      [childs] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d5b270615d2820904a563
                  [name] => Tạo công việc theo Dự án, Phòng Ban, Chiến dịch
                  [parent_id] => 647d5b1965205ecdf1073848
                  [alias] => tao-cong-viec-theo-du-an-phong-ban-chien-dich
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d5b48689e36f6c809e147
                      [title] => Tạo công việc theo Dự án, Phòng Ban, Chiến dịch
                      [alias] => tao-cong-viec-theo-du-an-phong-ban-chien-dich
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d5b270615d2820904a563
                      [cat_alias] => tao-cong-viec-theo-du-an-phong-ban-chien-dich
                    )

                )

            )

          [1] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d5b5ee34fc9da9d0bd3a4
                  [name] => Tạo các Quy trình công việc
                  [parent_id] => 647d5b1965205ecdf1073848
                  [alias] => tao-cac-quy-trinh-cong-viec
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d5b6c874d9d73b30946ab
                      [title] => Tạo các Quy trình công việc
                      [alias] => tao-cac-quy-trinh-cong-viec
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d5b5ee34fc9da9d0bd3a4
                      [cat_alias] => tao-cac-quy-trinh-cong-viec
                    )

                )

            )

          [2] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d5b8b246ec617000caf73
                  [name] => Hiển thị các dạng của Dự án
                  [parent_id] => 647d5b1965205ecdf1073848
                  [alias] => hien-thi-cac-dang-cua-du-an
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d5b9946edc80bd10299b6
                      [title] => Hiển thị các dạng của Dự án
                      [alias] => hien-thi-cac-dang-cua-du-an
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d5b8b246ec617000caf73
                      [cat_alias] => hien-thi-cac-dang-cua-du-an
                    )

                )

            )

          [3] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d5bb65602ce6d8f078097
                  [name] => Cấu hình Tùy chỉnh
                  [parent_id] => 647d5b1965205ecdf1073848
                  [alias] => cau-hinh-tuy-chinh
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d5bc40a053b9c2005d44a
                      [title] => Cấu hình Tùy chỉnh
                      [alias] => cau-hinh-tuy-chinh
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d5bb65602ce6d8f078097
                      [cat_alias] => cau-hinh-tuy-chinh
                    )

                )

            )

          [4] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d5bdcad1a4e7018014e58
                  [name] => Quản lý chi tiết công việc
                  [parent_id] => 647d5b1965205ecdf1073848
                  [alias] => quan-ly-chi-tiet-cong-viec
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d5bece5ca13a101004df7
                      [title] => Quản lý chi tiết công việc
                      [alias] => quan-ly-chi-tiet-cong-viec
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d5bdcad1a4e7018014e58
                      [cat_alias] => quan-ly-chi-tiet-cong-viec
                    )

                )

            )

          [5] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d5c133a72bcb78c08ffe5
                  [name] => Các tùy chọn khác
                  [parent_id] => 647d5b1965205ecdf1073848
                  [alias] => cac-tuy-chon-khac
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d5c2576f0b56604025967
                      [title] => Các tùy chọn khác
                      [alias] => cac-tuy-chon-khac
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d5c133a72bcb78c08ffe5
                      [cat_alias] => cac-tuy-chon-khac
                    )

                )

            )

          [6] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d5c4af67d6ed3a408f427
                  [name] => Tạo các Quy trình tự động
                  [parent_id] => 647d5b1965205ecdf1073848
                  [alias] => tao-cac-quy-trinh-tu-dong
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d5c6e178940d48c082361
                      [title] => Tạo các Quy trình tự động
                      [alias] => tao-cac-quy-trinh-tu-dong
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d5c4af67d6ed3a408f427
                      [cat_alias] => tao-cac-quy-trinh-tu-dong
                    )

                )

            )

          [7] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d5c81d90ea459d40d149a
                  [name] => Tạo các Mẫu công việc
                  [parent_id] => 647d5b1965205ecdf1073848
                  [alias] => tao-cac-mau-cong-viec
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d5c94abed2ea3750f1f0d
                      [title] => Tạo các Mẫu công việc
                      [alias] => tao-cac-mau-cong-viec
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d5c81d90ea459d40d149a
                      [cat_alias] => tao-cac-mau-cong-viec
                    )

                )

            )

          [8] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d5ca80ccf85869a048d7d
                  [name] => Quản lý công việc của tôi
                  [parent_id] => 647d5b1965205ecdf1073848
                  [alias] => quan-ly-cong-viec-cua-toi
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d5cc0d1c2ade5620d5989
                      [title] => Quản lý công việc của tôi
                      [alias] => quan-ly-cong-viec-cua-toi
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d5ca80ccf85869a048d7d
                      [cat_alias] => quan-ly-cong-viec-cua-toi
                    )

                )

            )

          [9] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d5cd8fa1b5cc34d0899f7
                  [name] => Tạo các Báo cáo
                  [parent_id] => 647d5b1965205ecdf1073848
                  [alias] => tao-cac-bao-cao
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d5ce6825ae9b443064d95
                      [title] => Tạo các Báo cáo - Truyền thông
                      [alias] => tao-cac-bao-cao-truyen-thong
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d5cd8fa1b5cc34d0899f7
                      [cat_alias] => tao-cac-bao-cao
                    )

                )

            )

        )

    )

  [9] => Array
    (
      [cat] => Array
        (
          [id] => 647d5d7a2ada0507d70b0eda
          [name] => Chấm công
          [alias] => cham-cong
        )

      [childs] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d5da9b0ffc558740bf3ba
                  [name] => Thiết lập Chấm công điện thoại
                  [parent_id] => 647d5d7a2ada0507d70b0eda
                  [alias] => thiet-lap-cham-cong-dien-thoai
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d5db60a053b9c2005d450
                      [title] => Thiết lập Chấm công điện thoại
                      [alias] => thiet-lap-cham-cong-dien-thoai
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d5da9b0ffc558740bf3ba
                      [cat_alias] => thiet-lap-cham-cong-dien-thoai
                    )

                )

            )

          [1] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d5dd474150bf1db0f566e
                  [name] => Cấu hình chấm công
                  [parent_id] => 647d5d7a2ada0507d70b0eda
                  [alias] => cau-hinh-cham-cong
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d5de8178940d48c082363
                      [title] => Cấu hình chấm công
                      [alias] => cau-hinh-cham-cong
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d5dd474150bf1db0f566e
                      [cat_alias] => cau-hinh-cham-cong
                    )

                )

            )

          [2] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d5dfffc0077418003d815
                  [name] => Thiết lập Máy chấm công
                  [parent_id] => 647d5d7a2ada0507d70b0eda
                  [alias] => thiet-lap-may-cham-cong
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d5e13fc0077418003d816
                      [title] => Thiết lập Máy chấm công
                      [alias] => thiet-lap-may-cham-cong
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d5dfffc0077418003d815
                      [cat_alias] => thiet-lap-may-cham-cong
                    )

                )

            )

          [3] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d5e25b89f45d6c40d9de4
                  [name] => Thiết lập Camera AI
                  [parent_id] => 647d5d7a2ada0507d70b0eda
                  [alias] => thiet-lap-camera-ai
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d5e3574150bf1db0f566f
                      [title] => Thiết lập Camera AI
                      [alias] => thiet-lap-camera-ai
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d5e25b89f45d6c40d9de4
                      [cat_alias] => thiet-lap-camera-ai
                    )

                )

            )

          [4] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d5e53e35b29e63707f7b6
                  [name] => Thiết lập chấm công theo dự án
                  [parent_id] => 647d5d7a2ada0507d70b0eda
                  [alias] => thiet-lap-cham-cong-theo-du-an
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d5eff896fdc4e3d04eefa
                      [title] => Thiết lập chấm công theo dự án
                      [alias] => thiet-lap-cham-cong-theo-du-an
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d5e53e35b29e63707f7b6
                      [cat_alias] => thiet-lap-cham-cong-theo-du-an
                    )

                )

            )

          [5] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d6e99be8d978d6804610e
                  [name] => Thiết lập chấm công cho từng nhân viên
                  [parent_id] => 647d5d7a2ada0507d70b0eda
                  [alias] => thiet-lap-cham-cong-cho-tung-nhan-vien
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d6e9e14fb1b7b920a8b7c
                      [title] => Thiết lập chấm công cho từng nhân viên
                      [alias] => thiet-lap-cham-cong-cho-tung-nhan-vien
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d6e99be8d978d6804610e
                      [cat_alias] => thiet-lap-cham-cong-cho-tung-nhan-vien
                    )

                )

            )

        )

    )

  [10] => Array
    (
      [cat] => Array
        (
          [id] => 647d6f77dadd70cee7030e69
          [name] => Hướng dẫn chấm công
          [alias] => huong-dan-cham-cong
        )

      [childs] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d6f8d2d2747a61905febf
                  [name] => Hướng dẫn cách chấm công điện thoại
                  [parent_id] => 647d6f77dadd70cee7030e69
                  [alias] => huong-dan-cach-cham-cong-dien-thoai
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d6fa587da71697205e8ab
                      [title] => Hướng dẫn cách chấm công điện thoại
                      [alias] => huong-dan-cach-cham-cong-dien-thoai
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d6f8d2d2747a61905febf
                      [cat_alias] => huong-dan-cach-cham-cong-dien-thoai
                    )

                )

            )

          [1] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d72ac9ef745c189098bc2
                  [name] => Hướng dẫn cách chấm công máy chấm công
                  [parent_id] => 647d6f77dadd70cee7030e69
                  [alias] => huong-dan-cach-cham-cong-may-cham-cong
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d72c39b98dc23810a5ced
                      [title] => Hướng dẫn cách chấm công máy chấm công
                      [alias] => huong-dan-cach-cham-cong-may-cham-cong
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d72ac9ef745c189098bc2
                      [cat_alias] => huong-dan-cach-cham-cong-may-cham-cong
                    )

                )

            )

          [2] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d72ecdcbbb91622053f94
                  [name] => Hướng dẫn cách chấm công Camera AI
                  [parent_id] => 647d6f77dadd70cee7030e69
                  [alias] => huong-dan-cach-cham-cong-camera-ai
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d732fed1fd8aa24011820
                      [title] => Hướng dẫn cách chấm công Camera AI
                      [alias] => huong-dan-cach-cham-cong-camera-ai
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d72ecdcbbb91622053f94
                      [cat_alias] => huong-dan-cach-cham-cong-camera-ai
                    )

                )

            )

        )

    )

  [11] => Array
    (
      [cat] => Array
        (
          [id] => 647d73616137b0a28304a414
          [name] => Quản lý tính công
          [alias] => quan-ly-tinh-cong
        )

      [childs] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d739e232b37697a0f85df
                  [name] => Bảng chấm công
                  [parent_id] => 647d73616137b0a28304a414
                  [alias] => bang-cham-cong
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d73ab3d2209d83c021548
                      [title] => Bảng chấm công
                      [alias] => bang-cham-cong
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d739e232b37697a0f85df
                      [cat_alias] => bang-cham-cong
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 647d73e1f714edaadd068387
                      [title] => Bảng suât ăn
                      [alias] => bang-suat-an
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d739e232b37697a0f85df
                      [cat_alias] => bang-cham-cong
                    )

                  [2] => Array
                    (
                      [id] => 649be8849f3b250bcf00e0b5
                      [title] => Khoá bảng công
                      [alias] => khoa-bang-cong
                      [summary] => Hướng dẫn khoá bảng công
                      [cat_id] => 647d739e232b37697a0f85df
                      [cat_alias] => bang-cham-cong
                    )

                )

            )

        )

    )

  [12] => Array
    (
      [cat] => Array
        (
          [id] => 647ed3d9eac6c036d806d75c
          [name] => Tài khoản và thiết lập
          [alias] => tai-khoan-va-thiet-lap-1686033403
        )

      [childs] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d4d17ab4ab8612b052504
                  [name] => Cách tải và cài đặt Tanca
                  [parent_id] => 647ed3d9eac6c036d806d75c
                  [alias] => cach-tai-va-cai-dat-tanca
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d4d43d185da3a330a8e8d
                      [title] => Cách tải và cài đặt Tanca
                      [alias] => cach-tai-va-cai-dat-tanca
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d4d17ab4ab8612b052504
                      [cat_alias] => cach-tai-va-cai-dat-tanca
                    )

                )

            )

          [1] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d4d67f846d7707f098ad2
                  [name] => Đăng ký tài khoản
                  [parent_id] => 647ed3d9eac6c036d806d75c
                  [alias] => dang-ky-tai-khoan
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d4d96cac5c7812d0e4171
                      [title] => Đăng ký tài khoản với Ứng dụng và Web
                      [alias] => dang-ky-tai-khoan-voi-ung-dung-va-web
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d4d67f846d7707f098ad2
                      [cat_alias] => dang-ky-tai-khoan
                    )

                )

            )

          [2] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d4dbdcccb13c7d70221c9
                  [name] => Đăng nhập tài khoản
                  [parent_id] => 647ed3d9eac6c036d806d75c
                  [alias] => dang-nhap-tai-khoan
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d4df57e00158d7e0b7f39
                      [title] => Đăng nhập với tài khoản Web và Ứng dụng
                      [alias] => dang-nhap-voi-tai-khoan-web-va-ung-dung
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d4dbdcccb13c7d70221c9
                      [cat_alias] => dang-nhap-tai-khoan
                    )

                )

            )

          [3] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d4e10923f469bac0e0474
                  [name] => Tạo tổ chức và chuyển đổi
                  [parent_id] => 647ed3d9eac6c036d806d75c
                  [alias] => tao-to-chuc-va-chuyen-doi
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d4e138a2d8986a6032a46
                      [title] => Tạo tổ chức và chuyển đổi  
                      [alias] => tao-to-chuc-va-chuyen-doi
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d4e10923f469bac0e0474
                      [cat_alias] => tao-to-chuc-va-chuyen-doi
                    )

                )

            )

          [4] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d4e3856da42561709d229
                  [name] => Thêm một người dùng mới
                  [parent_id] => 647ed3d9eac6c036d806d75c
                  [alias] => them-mot-nguoi-dung-moi
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d4e41a4b3f07d14077981
                      [title] => Thêm người dùng trên Ứng dụng và Web
                      [alias] => them-nguoi-dung-tren-ung-dung-va-web
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d4e3856da42561709d229
                      [cat_alias] => them-mot-nguoi-dung-moi
                    )

                )

            )

          [5] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d4e70e58566b5350f9619
                  [name] => Kích hoạt và tắt kích hoạt tài khoản
                  [parent_id] => 647ed3d9eac6c036d806d75c
                  [alias] => kich-hoat-va-tat-kich-hoat-tai-khoan
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d4e80f934e73f87003a6d
                      [title] => Tài khoản hoạt động và chưa hoạt động, Tài khoản chưa làm việc và nghỉ việc
                      [alias] => tai-khoan-hoat-dong-va-chua-hoat-dong-tai-khoan-chua-lam-viec-va-nghi-viec
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d4e70e58566b5350f9619
                      [cat_alias] => kich-hoat-va-tat-kich-hoat-tai-khoan
                    )

                )

            )

          [6] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 647d4ec2f4702a83100af09d
                  [name] => Quản lý thiết bị đăng nhập 
                  [parent_id] => 647ed3d9eac6c036d806d75c
                  [alias] => quan-ly-thiet-bi-dang-nhap
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 647d4ed5a1aea55dee0ab1c3
                      [title] => Quản lý thiết bị đăng nhập của nhân viên.
                      [alias] => quan-ly-thiet-bi-dang-nhap-cua-nhan-vien
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 647d4ec2f4702a83100af09d
                      [cat_alias] => quan-ly-thiet-bi-dang-nhap
                    )

                )

            )

        )

    )

  [13] => Array
    (
      [cat] => Array
        (
          [id] => 64910a6233d74532ad065a09
          [name] => Tiền lương
          [alias] => tien-luong-1687228520
        )

      [childs] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 6491106ac1019257c90887b1
                  [name] => Thiết lập các loại Lương, Phụ cấp
                  [parent_id] => 64910a6233d74532ad065a09
                  [alias] => thiet-lap-cac-loai-luong-phu-cap
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 649126ef529796cd7204ab13
                      [title] => Thiết lập các loại Mức lương
                      [alias] => thiet-lap-cac-loai-muc-luong
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 6491106ac1019257c90887b1
                      [cat_alias] => thiet-lap-cac-loai-luong-phu-cap
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 6493f82431c61e22790d10f0
                      [title] => Thiết lập Thu nhập khác và Phụ cấp
                      [alias] => thiet-lap-thu-nhap-khac-va-phu-cap
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 6491106ac1019257c90887b1
                      [cat_alias] => thiet-lap-cac-loai-luong-phu-cap
                    )

                  [2] => Array
                    (
                      [id] => 6493fd433b926274b9037232
                      [title] => Thiết lập Mức lương, các loại thu nhập cho từng nhân viên
                      [alias] => thiet-lap-muc-luong-cac-loai-thu-nhap-cho-tung-nhan-vien
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 6491106ac1019257c90887b1
                      [cat_alias] => thiet-lap-cac-loai-luong-phu-cap
                    )

                )

            )

        )

    )

  [14] => Array
    (
      [cat] => Array
        (
          [id] => 64eeec75c057294dc2082a6f
          [name] => Trung tâm bảo mật
          [alias] => trung-tam-bao-mat-1693379744
        )

      [childs] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 64eeedb8632809278f0a843d
                  [name] => Cài đặt tính năng khoá màn hình
                  [parent_id] => 64eeec75c057294dc2082a6f
                  [alias] => cai-dat-tinh-nang-khoa-man-hinh
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 64eeedcfefee2ce8910c7bc0
                      [title] => Cài đặt tính năng khoá màn hình
                      [alias] => cai-dat-tinh-nang-khoa-man-hinh
                      [summary] => Giới thiệu: Tính năng này Cấu hình màn hình khóa ở mỗi thiết bị, Thiết lập các tính năng khóa.
                      [cat_id] => 64eeedb8632809278f0a843d
                      [cat_alias] => cai-dat-tinh-nang-khoa-man-hinh
                    )

                )

            )

          [1] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 64eeed7a4de8019f8a0aac9e
                  [name] => Quản lý các thiết bị đăng nhập
                  [parent_id] => 64eeec75c057294dc2082a6f
                  [alias] => quan-ly-cac-thiet-bi-dang-nhap
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 64eeede4d57a08da1e02df03
                      [title] => Quản lý các thiết bị đăng nhập
                      [alias] => quan-ly-cac-thiet-bi-dang-nhap
                      [summary] => Giới thiệu: Tính năng này quản lý cho phép quản lý thiết bị đang đăng nhập, cho phép đăng xuất thiết bị
                      [cat_id] => 64eeed7a4de8019f8a0aac9e
                      [cat_alias] => quan-ly-cac-thiet-bi-dang-nhap
                    )

                )

            )

          [2] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 64eeed38a501913607042d79
                  [name] => Cách Tạo mật khẩu đăng nhập
                  [parent_id] => 64eeec75c057294dc2082a6f
                  [alias] => cach-tao-mat-khau-dang-nhap
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 64eeee0763fe2e0a6a0b5da5
                      [title] => Cách Tạo mật khẩu đăng nhập
                      [alias] => cach-tao-mat-khau-dang-nhap
                      [summary] => Giới thiệu: Tính năng này quản lý các thông tin sau
- Đăng nhập:
+ Sử dụng OTP
+ Sử dụng mật khẩu
+ Xác minh 2 lớp
- Màn hình khóa
+Cấu hình màn hình khóa ở mỗi thiết bị
+ Thiết lập các tính năng khóa.
- Quản lý thiết bị:
+ Cho phép quản lý thiết bị đang đăng nhập
+ Cho phép đăng xuất thiết bị
                      [cat_id] => 64eeed38a501913607042d79
                      [cat_alias] => cach-tao-mat-khau-dang-nhap
                    )

                )

            )

        )

    )

  [15] => Array
    (
      [cat] => Array
        (
          [id] => 650ab52f5f557aad80080318
          [name] => Kết nối Tanca với Bitrix24
          [alias] => ket-noi-tanca-voi-bitrix24
        )

      [childs] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 650ab54b8800ded39203461b
                  [name] => Kết nối Tanca với Bitrix24
                  [parent_id] => 650ab52f5f557aad80080318
                  [alias] => ket-noi-tanca-voi-bitrix24-1695200593
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 650ab556086983c4f1068b33
                      [title] => Kết nối Tanca với Bitrix24
                      [alias] => ket-noi-tanca-voi-bitrix24
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 650ab54b8800ded39203461b
                      [cat_alias] => ket-noi-tanca-voi-bitrix24-1695200593
                    )

                )

            )

        )

    )

  [16] => Array
    (
      [childs] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 64eedc9a61cbb5582a04e5c4
                  [name] => Trung tâm bảo mật
                  [parent_id] => 64eedc9a61cbb5582a04e5c4
                  [alias] => trung-tam-bao-mat
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 64eede3312cf82afd507bf76
                      [title] => Cài đặt tính năng khoá màn hình
                      [alias] => cai-dat-tinh-nang-khoa-man-hinh
                      [summary] => Giới thiệu: Tính năng này Cấu hình màn hình khóa ở mỗi thiết bị, Thiết lập các tính năng khóa.
                      [cat_id] => 64eedc9a61cbb5582a04e5c4
                      [cat_alias] => trung-tam-bao-mat
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 64eedef1544820cc850e11c5
                      [title] => Quản lý các thiết bị đăng nhập
                      [alias] => quan-ly-cac-thiet-bi-dang-nhap
                      [summary] => Giới thiệu: Tính năng này quản lý cho phép quản lý thiết bị đang đăng nhập, cho phép đăng xuất thiết bị
                      [cat_id] => 64eedc9a61cbb5582a04e5c4
                      [cat_alias] => trung-tam-bao-mat
                    )

                )

            )

        )

    )

  [17] => Array
    (
      [childs] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 650aa7a79550ba14420314fb
                  [name] => Creating a Login Password
                  [parent_id] => 650baef3e82bb8c01107bdd6
                  [alias] => creating-a-login-password
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 650ab90f4ae513f23c01a76c
                      [title] => Creating a Login Password
                      [alias] => creating-a-login-password
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 650aa7a79550ba14420314fb
                      [cat_alias] => creating-a-login-password
                    )

                )

            )

        )

    )

)
1