<< Quay trở lại

Xin đi công tác 1 tiếng nhưng nếu đi vượt quá thời gian xin thì như thế nào?

Xin đi công tác sẽ có 3 trường hợp

  • Trường hợp 1: Nhân viên xin đi công tác ra ngoài vào đầu giờ:

Trường hợp này khi nhân viên vào trễ thì hệ thống sẽ ghi nhận đi trễ tính từ thời gian kết thúc đơn xin đi công tác và thời gian đó không được tính vào giờ công thực tế.

VD: Ca làm lúc 8h00, nhân viên gửi đơn xin đi công tác từ 8h00-10h00 nhưng thực tế 10h30 mới bắt đầu chấm công vào ca làm thì hệ thống sẽ ghi nhận đi trễ 30'.

  • Trường hợp 2: Nhân viên xin đi công tác giữa giờ

Ở trường hợp này nếu nhân viên đi vượt quá số giờ của đơn xin nhưng nếu vẫn chấm vào, ra ca đầy đủ thì hệ thống sẽ ghi nhận là đầy đủ công.

  • Trường hợp 3: Nhân viên xin đi công tác gần cuối giờ cho đến hết ca làm

Ở trường hợp này nếu nhân viên xin khoảng thời gian gần cuối giờ cho đến hết ca thì buộc nhân viên phải chấm ra ca từ lúc bắt đầu xin đi công tác. Nếu không chấm ra ca thì hệ thống chỉ ghi nhận số giờ đi công tác là giờ công thực tế.

VD: Ca làm kết thúc lúc 17h00 nhân viên gửi đơn xin đi công tác từ 15h00-17h00 nếu nhân viên không chấm ra ca lúc 15h00 thì hệ thống sẽ ghi nhận giờ công thực tế là 2h tính từ 15h00-17h00