<< Quay trở lại

Phân biệt Công nghỉ phép theo ngày công và Công nghỉ phép theo ngày phép ?

Công theo ngày phép: (nếu ngày nghỉ phép lớn hơn công của ca thì lấy ngày nghỉ phép, ngược lại thì lấy công của ca) 
- Ca 2 công: 0.5 ngày phép 
- Ca 1 công: 0.5 ngày phép 
- Ca 0.5 công: 0.5 ngày phép 
Công theo ngày công: Hệ thống sẽ lấy ngày nghỉ phép * với ngày công: 
- Ca 2 công: 2*0.5 = 1 ngày phép 
- Ca 1 công: 1*0.5 = 0.5 ngày phép 
- Ca 0.5 công: 0.5 * 0.5 = 0.25 ngày phép