<< Quay trở lại

Hướng dẫn thiết lập cấu hình duyệt các yêu cầu (video)

Tại mục Yêu cầu, chọn Cấu hình, Quy trình duyệt.

Hướng dẫn thiết lập cấu hình duyệt các yêu cầu (video)

Chọn Loại yêu cầu mà bạn muốn thiết lập (ví dụ Nghỉ phép như hình dưới), nhấn Tạo mới 

Hướng dẫn thiết lập cấu hình duyệt các yêu cầu (video)

Tại ô Khởi tạo, hãy cập nhật Tên gợi nhớ, Chi nhánh, Phòng ban/Nhân viên (hoặc Chọn nhanh Nhân viên nếu muốn), nhấn Cập nhật, chọn ô Người duyệt, chọn tên người duyệt (có thể chọn 1 hay nhiều nhân viên), nhấn OK, chọn Phương thức duyệt, chọn Người xem (nếu có), Cập nhật, cuối cùng hãy Tạo mới.

Hướng dẫn thiết lập cấu hình duyệt các yêu cầu (video)
Hướng dẫn thiết lập cấu hình duyệt các yêu cầu (video)
Hướng dẫn thiết lập cấu hình duyệt các yêu cầu (video)
Hướng dẫn thiết lập cấu hình duyệt các yêu cầu (video)
Hướng dẫn thiết lập cấu hình duyệt các yêu cầu (video)