<< Quay trở lại

Trong mục Báo cáo của nhân viên có phần Số giờ làm dư giờ, phần này hệ thống lấy dữ liệu như thế nào? Ngoài ra phần này khác với phần Làm thêm giờ (tăng ca) ra sao?

- Số giờ làm dư giờ là tổng số giờ khi chấm công trước và sau giờ của ca làm (buộc phải nằm trong khung giờ chấm công vào/ra) và sẽ không được ghi nhận vào giờ công thực tế.

Ví dụ: Ca làm từ 8h00 - 16h00 

Giờ vào : 6h00-10h00

Giờ ra:  14h00-18h00

Nhân viên chấm công vào ca lúc 7h30 và ra ca lúc 16h00 thì số giờ làm dư giờ = 30 phút

Trong mục Báo cáo của nhân viên có phần Số giờ làm dư giờ, phần này hệ thống lấy dữ liệu như thế nào? Ngoài ra phần này khác với phần Làm thêm giờ (tăng ca) ra sao?

Làm thêm giờ: Khi nhân viên xin làm thêm giờ thì nhân viên sẽ tự tạo đơn làm thêm giờ và xin làm bao giờ thì sẽ tính bấy nhiêu giờ. Và không tự động sinh ra ca làm để chấm công

Tăng ca: Quản lý sẽ tạo ca tăng ca. Khi nhân viên có nhu cầu tăng ca sẽ tự động chấm công vào ca tăng ca thì nhân viên làm bao nhiêu giờ sẽ tính bấy nhiêu giờ

*Lưu ý: Chỉ sử dụng 1 trong 2 cách để tính lương Làm thêm giờ hoặc Chấm công vào ca tăng ca để tránh trường hợp bị nhân đôi số giờ tăng ca.