<< Quay trở lại

Tổng giờ ghi nhận trên Bảng chấm công nhỏ hơn giờ thực tế: Nhân viên có Ca làm từ 9h-22h (tổng giờ công là 13 giờ), tăng ca đột xuất lúc 8h nhưng Ca làm trên Bảng chấm công vẫn chỉ ghi nhận 13 giờ, vậy 1 tiếng tăng ca từ 8h-9h được ghi nhận như thế nào? (video)

Giờ công để tính được ghi nhận theo giờ của Ca làm. Một nhân viên đi sớm hơn ca làm thì được tính giờ tính công từ giờ của Ca, ví dụ ca làm 8h-12h, đi làm lúc 7h45, giờ tính công sẽ tính từ 8h trở đi. Tuy nhiên Tanca có thể cho phép người dùng tách được giờ chấm công sớm tại mục Bảng chấm công | Xuất Excel | Chọn xuất theo giờ công và mục số phút chấm công sớm.

Tổng giờ ghi nhận trên Bảng chấm công nhỏ hơn giờ thực tế: Nhân viên có Ca làm từ 9h-22h (tổng giờ công là 13 giờ), tăng ca đột xuất lúc 8h nhưng Ca làm trên Bảng chấm công vẫn chỉ ghi nhận 13 giờ, vậy 1 tiếng tăng ca từ 8h-9h được ghi nhận như thế nào? (video)
Tổng giờ ghi nhận trên Bảng chấm công nhỏ hơn giờ thực tế: Nhân viên có Ca làm từ 9h-22h (tổng giờ công là 13 giờ), tăng ca đột xuất lúc 8h nhưng Ca làm trên Bảng chấm công vẫn chỉ ghi nhận 13 giờ, vậy 1 tiếng tăng ca từ 8h-9h được ghi nhận như thế nào? (video)
Tổng giờ ghi nhận trên Bảng chấm công nhỏ hơn giờ thực tế: Nhân viên có Ca làm từ 9h-22h (tổng giờ công là 13 giờ), tăng ca đột xuất lúc 8h nhưng Ca làm trên Bảng chấm công vẫn chỉ ghi nhận 13 giờ, vậy 1 tiếng tăng ca từ 8h-9h được ghi nhận như thế nào? (video)