<< Quay trở lại

Một nhân viên ở Chi nhánh A sang Chi nhánh B làm việc trong vài ngày, làm thế nào để bạn nhân viên A có thể chấm công bằng Wifi hoặc GPS tại Chi nhánh B? Quản lý có thể Chấm công hộ cho trường hợp này không?

Có 2 cách để giải quyết:

Cách 1: Chấm theo chi nhánh kiêm nhiệm

Vào mục Nhân sự -> Chọn Nhân viên -> Sửa -> Chi nhánh kiêm nhiệm

-> Thêm chi nhánh Chi nhánh cần chấm công -> Cập nhật

Một nhân viên ở Chi nhánh A sang Chi nhánh B làm việc trong vài ngày, làm thế nào để bạn nhân viên A có thể chấm công bằng Wifi hoặc GPS tại Chi nhánh B? Quản lý có thể Chấm công hộ cho trường hợp này không?
Một nhân viên ở Chi nhánh A sang Chi nhánh B làm việc trong vài ngày, làm thế nào để bạn nhân viên A có thể chấm công bằng Wifi hoặc GPS tại Chi nhánh B? Quản lý có thể Chấm công hộ cho trường hợp này không?

Cách 2: Cấu hình chi nhánh phụ

Vào mục Chấm công -> Cấu hình -> Chấm công điện thoại -> Chọn Vị trí chi nhánh cần thêm chi nhánh phụ -> Sửa -> Chọn Chi nhánh phụ -> Cập nhật.

Một nhân viên ở Chi nhánh A sang Chi nhánh B làm việc trong vài ngày, làm thế nào để bạn nhân viên A có thể chấm công bằng Wifi hoặc GPS tại Chi nhánh B? Quản lý có thể Chấm công hộ cho trường hợp này không?
Một nhân viên ở Chi nhánh A sang Chi nhánh B làm việc trong vài ngày, làm thế nào để bạn nhân viên A có thể chấm công bằng Wifi hoặc GPS tại Chi nhánh B? Quản lý có thể Chấm công hộ cho trường hợp này không?

 

Một nhân viên ở Chi nhánh A sang Chi nhánh B làm việc trong vài ngày, làm thế nào để bạn nhân viên A có thể chấm công bằng Wifi hoặc GPS tại Chi nhánh B? Quản lý có thể Chấm công hộ cho trường hợp này không?

Lưu ý: Trường hợp bạn chọn gắn thêm "Chi nhánh phụ", thì mục Phòng ban/nhân viên cần để trống. Nếu "Chi nhánh chính" bắt buộc cần chọn phòng ban/nhân viên, chúng tôi khuyên bạn nên làm theo Bước 1