<< Quay trở lại

Khi chấm công trên điện thoại thì ngày giờ chấm công lấy từ đâu? Có thông báo chấm công thành công như trên máy chấm công không ?

Khi nhân viên chấm công, Tanca lấy giờ chấm công theo thực tế và không lấy giờ chấm công theo điện thoại. Khi nhân viên chấm công thành công thì sẽ hiện trên lịch sử chấm công.

- Cách Chấm công trên điện thoại: Vào mục Làm việc -> Vào ca -> Xác nhận

Khi chấm công trên điện thoại thì ngày giờ chấm công lấy từ đâu? Có thông báo chấm công thành công như trên máy chấm công không ?
Khi chấm công trên điện thoại thì ngày giờ chấm công lấy từ đâu? Có thông báo chấm công thành công như trên máy chấm công không ?

- Chấm công bằng Camera AI: Giờ chấm công sẽ được thể hiện qua thông báo trên app điện thoại của nhân viên đó

Khi chấm công trên điện thoại thì ngày giờ chấm công lấy từ đâu? Có thông báo chấm công thành công như trên máy chấm công không ?