<< Quay trở lại

Hướng dẫn Thiết lập vị trí GPS

THIẾT LẬP VỊ TRÍ GPS

Trên Web Admin

Tại mục Chấm công, chọn Cấu hình ->Tạo mới -> cập nhật đầy đủ thông tin cần thiết như Tên, Địa chỉ, Bán kính giới hạn chấm công -> chọn Chi nhánh chính (nhân viên thuộc chi nhánh này sẽ có thể chấm công tại vị trí thiết lập) -> chọn Chi nhánh phụ (nếu có trong trường hợp nhân viên thuộc các chi nhánh còn lại được phép chấm công tại vị trí thiết lập) -> chọn Phòng ban/Nhân viên (hoặc Chọn nhanh Nhân viên nếu muốn) -> Tạo mới.

Hướng dẫn Thiết lập vị trí GPS
Hướng dẫn Thiết lập vị trí GPS