<< Quay trở lại

Hướng dẫn nhận biết được nhân viên chấm công ở vị trí nào? (video)

Yêu cầu nhân viên bật vị trí trong ca làm lên. Nếu quản lý kiểm tra trên App vào 
mục Ai đang làm việc, trên web vào kí hiệu bản đồ, sẽ kiểm tra được vị trí chấm 
công của nhân viên.

Hướng dẫn nhận biết được nhân viên chấm công ở vị trí nào? (video)
Hướng dẫn nhận biết được nhân viên chấm công ở vị trí nào? (video)

 

Cách xác định vị trí chấm công của nhân viên trên Web:

Cách xác định vị trí chấm công của nhân viên trên App: