<< Quay trở lại

Cấu hình chấm công bằng hình ảnh với yêu cầu nhận diện khuôn mặt khác nhau như thế nào?

1. Chấm công bằng hình ảnh

Khi bạn bật chấm công bằng hình ảnh, hệ thống cho phép bạn chấm công không thỏa 2 điều kiện là đúng vị tri GPS hoặc Wifi thì hệ thống sẽ yêu cầu hình ảnh của bạn và hình ảnh này không bắt buộc phải giống hình ảnh avatar.

Trường hợp khi quản lý chỉ setup cấu hình chấm công bằng hình ảnh không thì hệ thống sẽ yêu cầu chụp hình luôn, và ghi nhận dữ liệu đó là dữ liệu chấm công

LƯU Ý: Cấp độ ưu tiên khi khi Thiết lập cả 3 cấu hình chấm công bằng GPS, Wifi và chấm công hình ảnh như sau:

Cấu hình chấm công bằng GPS không hợp lệ -> Wifi không hợp lệ -> chấm công hình ảnh.

Cấu hình chấm công bằng hình ảnh với yêu cầu nhận diện khuôn mặt khác nhau như thế nào?

2. Yêu cầu nhận diện khuôn mặt 

Khi bạn bật tính năng Yêu cầu nhận diện khuôn mặt khi vào ca hoặc Yêu cầu nhận diện khuôn mặt khi ra ca thì các bạn sẽ phải bắt buộc đứng đúng vị trí GPS hoặc điện thoại kết nối đúng Wifi thì hệ thống mới yêu cầu chụp hình ảnh khuôn mặt bạn để so sánh với avatar.

Nếu khớp với avatar trên Tanca thì hệ thống mới ghi nhận dữ liệu đó là dữ liệu chấm công. Ngược lại hệ thống sẽ yêu cầu bạn chụp hình lại.

Cấu hình chấm công bằng hình ảnh với yêu cầu nhận diện khuôn mặt khác nhau như thế nào?