<< Quay trở lại

Bạn nhân viên Quản lý chi nhánh của công ty tôi luân chuyển chỗ làm liên tục trong tháng, làm cách nào để bạn Quản lý chi nhánh này có thể phân lịch công cho các nhân viên trong các chi nhánh mà bạn đảm nhận?

Theo trường hợp này mình nên gắn chi nhánh kiêm nhiệm 

Khi đó bạn có thể thấy được nhân viên tại các chi nhánh được luân chuyển để bạn có thể chủ động xếp lịch công cho nhân viên tại chi nhánh hiện tại hoặc chi nhánh được luân chuyển.

Cách gắn chi nhánh kiêm nhiệm:

Tại mục Nhân sự -> nhấn Sửa quản lý chi nhánh mà bạn muốn sửa -> ở ô Chi nhánh kiêm nhiệm chọn đúng chi nhánh bạn được luân chuyển -> nhấn Cập nhật

Bạn nhân viên Quản lý chi nhánh của công ty tôi luân chuyển chỗ làm liên tục trong tháng, làm cách nào để bạn Quản lý chi nhánh này có thể phân lịch công cho các nhân viên trong các chi nhánh mà bạn đảm nhận?