<< Quay trở lại

Khi phiếu lương gửi qua App của nhân viên, mọi người có thể nhìn thấy phiếu lương của nhau không? Trường hợp các Trưởng bộ phận muốn xem bảng lương của nhân viên mình quản lý thì làm như thế nào?

Nhân viên chỉ xem được phiếu lương của mình thông qua App Tanca và không xem được phiếu lương của nhân viên khác.
Các trưởng bộ phận không xem được phiếu lương của nhân viên họ quản lý trên App. Nếu muốn xem được phiếu lương thì cần Xuất bảng lương từ hệ thống Tanca và gửi cho người đó.

* Cách nhân viên xem phiếu lương trên App Tanca

Vào mục Thêm -> Phiếu lương -> chọn phiếu lương của tháng cần xem -> nhấn Xác  nhận -> nhấn Có.

Khi phiếu lương gửi qua App của nhân viên, mọi người có thể nhìn thấy phiếu lương của nhau không? Trường hợp các Trưởng bộ phận muốn xem bảng lương của nhân viên mình quản lý thì làm như thế nào?