<< Quay trở lại

Có phải ai có quyền quản lý cũng đều xem được bảng lương không?

Có phải ai có quyền quản lý cũng đều xem được bảng lương không?

Không, chỉ những người Quản lý được Admin root hoặc Quản lý có quyền cao nhất cấp quyền trong bảng lương mới xem được

Cách phân quyền xem bảng lương:

Tại mục Nhân sự -> nhấn nút Sửa cho nhân viên bạn muốn -> chọn mục Phân quyền và Chọn phân quyền tại mục lương

Có phải ai có quyền quản lý cũng đều xem được bảng lương không?

 

*Lưu ý: Nếu trong bảng lương hoặc loại bảng lương, một cá nhân không được phân quyền thì người đó sẽ không xem được bảng lương và loại bảng lương đó.

Trường hợp trong bảng lương hoặc loại bảng lương đã được phân quyền cho 1 người cụ thể thì chỉ người đó mới có thể xem và chỉnh sửa được bảng lương.