<< Quay trở lại

Trường hợp những công ty nhỏ mới thành lập không có bảng lương. Phần mềm Tanca sẽ setup bảng lương như thế nào?

Trường hợp 1: Tanca sẽ hỗ trợ gửi một số file mẫu bảng lương cho khách hàng tham khảo (quý khách có thể yêu cầu chúng tôi thêm vào hoặc xóa bớt những khoản cột khen thưởng hay phạt tùy quy định của công ty).
Trường hợp 2 : Khách hàng sẽ ghi chú lại cơ chế tính lương của công ty ra file excel gửi cho Tanca, chúng tôi sẽ thiết lập theo đúng yêu cầu.