<< Quay trở lại

Khi khách hàng tải file excel về để cập nhật mức lương và các loại phụ cấp cho nhiều nhân viên. Sau khi tải file dữ liệu lên hay gặp tình trạng các số liệu không đúng là vì sao ?

  • Khi tải file excel để cập nhập mức lương và các loại phụ cấp. Mình cần lưu ý. Sau khi tải file excel về không nhập số tiền kèm dấu (. ) và không nhập thiếu số tiền thì khi import file excel số tiền mới hiện thị đúng
    Ví dụ : thường mình hay nhập 200.000 hay 200 
    BÂY GIỜ MÌNH PHẢI NHẬP SỐ TIỀN KHÔNG CÓ DẤU (.) VÀ GHI ĐẦY ĐỦ SỐ TIỀN NHƯ VẬY MỚI ĐÚNG
    Vi dụ : 200.000 => 200000
                200 => 200000
Khi khách hàng tải file excel về để cập nhật mức lương và các loại phụ cấp cho nhiều nhân viên. Sau khi tải file dữ liệu lên hay gặp tình trạng các số liệu không đúng là vì sao ?
Khi khách hàng tải file excel về để cập nhật mức lương và các loại phụ cấp cho nhiều nhân viên. Sau khi tải file dữ liệu lên hay gặp tình trạng các số liệu không đúng là vì sao ?
Khi khách hàng tải file excel về để cập nhật mức lương và các loại phụ cấp cho nhiều nhân viên. Sau khi tải file dữ liệu lên hay gặp tình trạng các số liệu không đúng là vì sao ?