<< Quay trở lại

Hướng dẫn nhân viên xem phiếu lương trên app (video)

Sau khidữ liệu đã chính xác và bảng lương đã hoàn tất, bạn có thể cho nhân viên nhìn thấy phiếu lương của mình ở trên App. Để cho hiện phiếu lương: 

Vào mục Tiền lương -> chọn Bảng lương -> nhấn Sửa -> Tắt nút Ẩn bảng lương với  nhân viên -> nhấn Cập nhật.

Hướng dẫn nhân viên xem phiếu lương trên app (video)
Hướng dẫn nhân viên xem phiếu lương trên app (video)

Nhân viên vào mục Thêm -> Phiếu lương -> chọn phiếu lương của tháng cần xem -> nhấn Xác nhận -> nhấn Có.

Hướng dẫn nhân viên xem phiếu lương trên app (video)

 

Sau khi nhân viên đã xác nhận phiếu lương, bạn sẽ thấy dấu tick xanh phía sau tên nhân viên trên bảng lương.

Hướng dẫn nhân viên xem phiếu lương trên app (video)

Ghi chú: Việc nhân viên nhấn Xác nhận phiếu lương này là không bắt  buộc và cũng không ảnh hưởng đến bảng lương.