<< Quay trở lại

Tại sao tôi không thể đăng nhập được ở điện thoại trong lúc đó tôi đã đăng xuất ở laptop rồi?

Đăng nhập trên web không ảnh hưởng đến vấn đề đăng nhập trên điện thoại nên trường hợp này bạn cần kiểm tra lại số điện thoại đã nhập đúng chưa?

Nếu số điện thoại đăng nhập đã đúng nhưng hệ thống báo đã đăng nhập trên 1 thiết bị khác, bạn cần xóa thiết bị đăng nhập cũ và đăng nhập lại vào thiết bị mới.

Chi tiết cách xóa, bạn tham khảo tại: https://tanca.io/hoi-dap/faq-1-nhan-vien/xoa-thiet-bi-dang-nhap-nhu-the-nao-nhan-vien-doi-thiet-bi-dang-nhap-vao-bao-da-nhap-tu-thiet-bi-khac-phai-lam-sao-video