<< Quay trở lại

Tại sao nhân viên mới gửi đơn yêu cầu lại gửi cho nhiều người?

Nếu chưa thiết lập cấu hình quy trình duyệt cho nhân viên mới, bạn phải thiết lập thêm nhân viên mới vào quy trình.

Ghi chú: Khi chưa có cấu hình quy trình duyệt, hệ thống sẽ gửi cho toàn bộ quản lý và quản lý chi nhánh của nhân viên đang làm việc.

Tham khảo thêm chi tiết tại: https://tanca.io/hoi-dap/faq-quan-ly-yeu-cau/huong-dan-thiet-lap-cau-hinh-duyet-cac-yeu-cau-video