<< Quay trở lại

Phân biệt vai trò và quyền hạn giữa các nhóm truy cập: Quản lý, Quản lý vùng, Quản Lý chi nhánh, Trưởng phòng.

1. Quản lý: Quản lý nhân sự toàn công ty, mặc định đầy đủ tính năng trong gói sử dụng, ngoại trừ Tiền lương/ trợ cấp của Nhân viên

2. Quản lý vùng: Quản lý các chi nhánh thuộc vùng của mình 

3. Quản lý chi nhánh: Quản lý nhân viên thuộc chi nhánh của mình

4. Quyền trưởng phòng: Quản lý nhân viên thuộc phòng ban của mình

Có thể tham khảo thêm : 

https://tanca.io/templates/tanca2020/files/tanca-hdsd-quan-ly-chi-nhanh-012021.pdf

https://tanca.io/templates/tanca2020/files/tanca-hdsd-quan-ly-012021.pdf