<< Quay trở lại

Làm thế nào để xếp nhân viên ở chi nhánh này có thể làm ở chi nhánh khác? (video)

Cách thiết lập cấu hình cho nhân viên chấm công ở 1 chi nhánh khác hoặc quản lý ở chi nhánh khác ngoài chi nhánh chính.

Cách 1: Thiết lập chi nhánh kiêm nhiệm.

Bước 1: Vào mục Nhân sự -> nhấn Sửa nhân viên bạn muốn chỉnh sửa

Làm thế nào để xếp nhân viên ở chi nhánh này có thể làm ở chi nhánh khác? (video)

Bước 2: Ở mục Hồ sơ, chọn Thông tin cơ bản, chọn Chi nhánh kiêm nhiệm : chọn thêm 1 chi
nhánh quý khách muốn cho nhân viên chấm công hoặc quản lý 1 chi nhánh khác ngoài chi nhánh chính
và nhấn cập nhật.

Làm thế nào để xếp nhân viên ở chi nhánh này có thể làm ở chi nhánh khác? (video)

 

Làm thế nào để xếp nhân viên ở chi nhánh này có thể làm ở chi nhánh khác? (video)

Cách 2: Cấu hình chi nhánh phụ ở GPS hoặc Wifi

Vào mục Chấm công, chọn Cấu hình, Cấu Hình Chấm công điện thoại, Chấm công GPS/Chấm công Wifi, Sửa, Chi nhánh phụ, Cập nhật.

Làm thế nào để xếp nhân viên ở chi nhánh này có thể làm ở chi nhánh khác? (video)
Làm thế nào để xếp nhân viên ở chi nhánh này có thể làm ở chi nhánh khác? (video)

 

 

Làm thế nào để xếp nhân viên ở chi nhánh này có thể làm ở chi nhánh khác? (video)

 

 

Lưu ý: Nếu muốn thiết lập Chấm công Wifi, hãy thao tác tương tự như thiết lập Chấm công GPS. Nhưng ở bước chọn cấu hình chấm công, thay vì chọn Chấm công GPS”, bạn chọn Chấm công Wifi”.