<< Quay trở lại

Làm thế nào để cho trưởng bộ phận hoặc trưởng phòng ban chỉ thấy được nhân viên trong bộ phận hoặc phòng ban của mình

Bước 1: Bạn chọn Tên Nhân viên bạn muốn setup, bấm vào tên nhân viên đó => "Sửa" để mở hồ sơ nhân viên của bạn

Bước 2: Ở mục "CÔNG VIỆC"  => “Thông tin công việc” => "Nhóm truy cập" => Chọn 1 trong 2 "Quản lý Vùng" hoặc "QL Chi nhánh" => Bật "Quyền trường phòng" => "Cập nhật"

Sau khi đã cập nhật xong rồi, thì Nhân viên đó ở phòng ban nào, thì sẽ chỉ thấy và thao tác được cho các nhân viên thuộc phòng ban của ngời đó