<< Quay trở lại

Làm sao để xem phân quyền của Nhân viên? (video)

Bước 1: Bạn có thể thêm 1 tài khoản nhân viên trên hệ thống Web Admin https://admin.tanca.io tại mục Nhân sự | Nhân viên | Tạo mới.

Làm sao để xem phân quyền của Nhân viên? (video)

Bước 2: Sau khi tạo nhân viên xong, hãy chọn vào mục Phân quyền, sau đó chọn vào các ô quyền mà nhân viên đó được sử dụng tính năng cho từng mục trên phần mềm. (Lưu ý Phân quyền chỉ áp dụng cho các nhóm truy cập là Quản lý, Quản lý Vùng và Quản lý chi nhánh)

Làm sao để xem phân quyền của Nhân viên? (video)
Làm sao để xem phân quyền của Nhân viên? (video)