<< Quay trở lại

Hướng dẫn thêm nhân viên mới bằng file excel (video)

Tại mục Nhân sự, nhấn nút Nhập từ Excel, chọn Thêm nhân viên, chọn Tải về file mẫu (ở bước 1), sau đó mở file Import_Employee_Template ra, cập nhật các thông tin cơ bản cần thiết của nhân viên (bao gồm Mã nhân viên, Họ tên, Số điện thoại, Vùng, Chi nhánh, Phòng ban, Chức danh Nhóm truy cập), nhấn Lưu file lại, chọn Tải lên file dữ liệu (ở bước 2), chọn file  Import_Employee_Template mà bạn đã lưu trong máy, nhấn nút Nhập vào và  chờ hệ thống tải danh sách nhân viên lên hệ thống.

Hướng dẫn thêm nhân viên mới bằng file excel (video)
Hướng dẫn thêm nhân viên mới bằng file excel (video)

Khi có thông báo 100%, bạn nhấn Đóng cửa sổ thông báo. Sau đó nhấn phím F5 để làm mới lại trang web và kiểm tra lại các thông tin nhân viên đã được tải lên hệ thống.

Hướng dẫn thêm nhân viên mới bằng file excel (video)

Trong trường hợp có thông báo lỗi, bạn hãy rê chuột vào chữ Lỗi để biết được hệ thống báo lỗi gì và kiểm tra lại file Import_Employee_Template để chỉnh sửa lại thông tin cho đúng, sau đó tải lại file lên hệ thống.

Hướng dẫn thêm nhân viên mới bằng file excel (video)