<< Quay trở lại

Hướng dẫn sắp xếp danh sách nhân viên theo thứ tự hiển thị

Ở PHẦN NHÂN SỰ danh sách các nhân viên có thể sắp xếp thứ tự hiển thị theo CHI NHÁNH, PHÒNG BAN, CHỨC DANH.( LƯU Ý bạn chỉ chọn 1 cấu hình setup hiện thị)
1. Ở trang chủ bạn vào thiết lập -> chọn công ty -> CHI NHÁNH ->  sau đó các CHI NHÁNH sẽ hiện thị, bạn muốn chỉnh CHI NHÁNH nào thì bấm sửa CHI NHÁNH đó -> cập nhật số thứ tự hiển thị-> CẬP NHẬT.
2.Ở trang chủ bạn vào thiết lập -> chọn công ty -> PHÒNG BAN ->  sau đó các  PHÒNG BAN sẽ hiện thị, bạn muốn chỉnh  PHÒNG BAN nào thì bấm sửa  PHÒNG BAN đó -> cập nhật số thứ tự hiển thị-> CẬP NHẬT.
3.Ở trang chủ bạn vào thiết lập -> chọn công ty -> CHỨC DANH -> sau đó các CHỨC DANH sẽ hiện thị, bạn muốn chỉnh CHỨC DANH nào thì bấm sửa CHỨC DANH đó -> cập nhật số thứ tự hiển thị-> CẬP NHẬT.

Hướng dẫn sắp xếp danh sách nhân viên theo thứ tự hiển thị
Hướng dẫn sắp xếp danh sách nhân viên theo thứ tự hiển thị
Hướng dẫn sắp xếp danh sách nhân viên theo thứ tự hiển thị
Hướng dẫn sắp xếp danh sách nhân viên theo thứ tự hiển thị
Hướng dẫn sắp xếp danh sách nhân viên theo thứ tự hiển thị
Hướng dẫn sắp xếp danh sách nhân viên theo thứ tự hiển thị
Hướng dẫn sắp xếp danh sách nhân viên theo thứ tự hiển thị
Hướng dẫn sắp xếp danh sách nhân viên theo thứ tự hiển thị
Hướng dẫn sắp xếp danh sách nhân viên theo thứ tự hiển thị
Hướng dẫn sắp xếp danh sách nhân viên theo thứ tự hiển thị
Hướng dẫn sắp xếp danh sách nhân viên theo thứ tự hiển thị