<< Quay trở lại

Cần làm những bước nào để có thể thiết lập và vận hành Tanca? (video)

Có 4 bước để thiết lập và vận hành Tanca

Bước 1: Thiết lập thông tin Công ty và nhập Nhân viên. Sau khi đăng nhập vào tài khoản. Chọn Thiết lập, Công ty, Thông tin sau đó lần lượt cập nhật các thông tin Công ty, Vùng, Chi nhánh.

 

Cần làm những bước nào để có thể thiết lập và vận hành Tanca? (video)
Cần làm những bước nào để có thể thiết lập và vận hành Tanca? (video)

Bước 2: Thiết lập các Ca làm việc

Để thiết lập ca làm, bạn chọn mục Chấm công, Ca làm, Tạo ca làm

 

Cần làm những bước nào để có thể thiết lập và vận hành Tanca? (video)

Điền lần lượt các thông tin của ca làm sau đó chọn Thêm mới.

Cần làm những bước nào để có thể thiết lập và vận hành Tanca? (video)

Bước 3: Thiết lập vị trí chấm công hoặc Wifi sử dụng chấm công

Để thiết lập vị trí GPS và Wifi, bạn vào mục Chấm công trên thanh menu, chọn Cấu hình | Chấm công điện thoại | Chấm công GPS hoặc Wifi | Tạo mới.

 

Cần làm những bước nào để có thể thiết lập và vận hành Tanca? (video)
Cần làm những bước nào để có thể thiết lập và vận hành Tanca? (video)

Bước 4: Tải ứng dụng Tanca trên kho tải và bắt đầu chấm công.

Cần làm những bước nào để có thể thiết lập và vận hành Tanca? (video)