<< Quay trở lại

Dữ liệu hệ thống được Backup như thế nào ? Lưu dự phòng ở đâu ? Thời gian phục hồi dữ liệu mất bao lâu khi có sự cố xảy ra ?

Tanca vận hành hệ thống trên cụm dữ liệu, đảm bảo thời gian uptime (họat động liên tục) gần như 100% (trừ trường hợp nâng cấp hệ thống định kỳ).

Dữ liệu trên Tanca backup hàng ngày, đối với những dữ liệu quan trọng (như chấm công, nhân sự...), chúng tôi backup theo giờ qua một máy chủ lưu trữ khác. Khi có sự cố, Tanca có thể restore ngay tức thời.

Các công ty có thể xuất toàn bộ các File Excel như Chấm công, Lương, Nhân viên… bất kỳ khi nào trên Tanca.