<< Quay trở lại

Trong trường hợp set up 1 nhân viên được gán nhiều ca làm cố định trên bảng chấm công (3,4,5.. ca làm) .Nếu khách hàng chỉ muốn hiện thị mỗi nhân viên một ca hoặc 2 ca thì làm như thế nào ?

-Nếu một nhân viên hiện thị nhiều ca làm cố định, trong trường hợp mình không muốn hiện thị nhiều ca nữa thì mình vào trang admin --> chấm công -> ca làm -> danh sách ca -> ca làm nào không muốn hiện thị ở bảng chấm công thì mình bấm sửa. Sau đó chỗ thời gian hoạt động của ca mình sẽ bỏ dấu tick đi xong cập nhật.

Trong trường hợp set up 1 nhân viên được gán nhiều ca làm cố định trên bảng chấm công (3,4,5.. ca làm) .Nếu khách hàng chỉ muốn hiện thị mỗi nhân viên một ca hoặc 2 ca thì làm như thế nào ?
Trong trường hợp set up 1 nhân viên được gán nhiều ca làm cố định trên bảng chấm công (3,4,5.. ca làm) .Nếu khách hàng chỉ muốn hiện thị mỗi nhân viên một ca hoặc 2 ca thì làm như thế nào ?
Trong trường hợp set up 1 nhân viên được gán nhiều ca làm cố định trên bảng chấm công (3,4,5.. ca làm) .Nếu khách hàng chỉ muốn hiện thị mỗi nhân viên một ca hoặc 2 ca thì làm như thế nào ?
Trong trường hợp set up 1 nhân viên được gán nhiều ca làm cố định trên bảng chấm công (3,4,5.. ca làm) .Nếu khách hàng chỉ muốn hiện thị mỗi nhân viên một ca hoặc 2 ca thì làm như thế nào ?