<< Quay trở lại

Nếu xóa hết dữ liệu ca làm thì chấm công có bị mất hay không?

Trường hợp bên mình xóa ca làm, thì dữ liệu trên bảng chấm công sẽ bị mất những ca làm đã sắp xếp trước đó nhưng lịch sử chấm công của nhân viên vẫn lưu lại sẽ không bị mất.

Khi quản lý tạo lại ca làm nếu lịch sử chấm công khớp với ca làm mới thì khi tải lại dữ liệu chấm công vẫn được ghi nhận công.

Ghi chú: Trường hợp bạn thay đổi thời gian cho phép vào/ra ca ( ở mục cài đặt nâng cao ), hoặc sau khi thực hiện  Chấm công hộ/thay đổi hình thức chấm công,... cho nhân viên, nhưng Bảng chấm công chưa cập nhật lại, thì có thể chọn "Tải lại dữ liệu chấm công" để hệ thống cập nhật lại chính xác nhất

  1. Tải lại dữ liệu chấm công cho toàn bộ nhân viên ( Lưu ý ở bước 4, cần lựa chọn đúng loại mong muốn : Tất cả/dữ liệu máy chấm công/...)
Nếu xóa hết dữ liệu ca làm thì chấm công có bị mất hay không?

2. Tải lại dữ liệu chấm công cho 1 nhân viên:

Nếu xóa hết dữ liệu ca làm thì chấm công có bị mất hay không?