Thử nghiệm tất cả tính năng trên Cloud trong 7 ngày miễn phí

Miễn phí phần mềm máy chấm công (Xem thêm)

Chuyên nghiệp

Giải quyết toàn bộ vấn đề của bộ phận Chấm công - tính lương, hành chính và số hóa giấy tờ

25.000đ
/người/tháng
Thanh toán theo tháng
(Giảm 10% cho theo năm)
Dùng thử miễn phí
  Quản lý chấm công
 • Chấm công điện thoại (GPS, Wifi, Hình ảnh)
 • Đồng bộ Máy chấm công
 • Quản lý công và tách công theo từng dự án/từng chi nhánh
 • Định vị vị trí nhân viên
 • Pin điểm đến và hình ảnh tại các điểm đến
 • Chấm công hộ/Điểm danh hộ
 • Xem chi tiết lịch sử vào/ra và hình ảnh
 • Nhập dữ liệu chấm công từ Excel
 • Báo cáo số lượng vào/ra theo thời gian thực
 • Xuất báo cáo công, giờ công, đi muộn, về sớm, tăng ca, nghỉ phép, công tác, đi muộn…
 • Nhân viên quản lý bảng chấm công trên ứng dụng
 • Quản lý Suất ăn
 • Quản lý xếp ca
 • Nhân viên Đăng ký ca làm
 • Quản lý xếp ca
 • Nhập ca từ Excel
 • Sao chép ca làm các tuần
 • Tự động xếp ca, phân ca
 • Quản lý nhân sự
 • Quản lý Hồ sơ nhân sự
 • Quản lý Hợp đồng
 • Quản lý Bảo hiểm
 • Quản lý Khen thưởng
 • Quản lý Kỷ luật
 • Quản lý tài sản
 • Quản lý Báo cáo
 • Báo cáo chấm công
 • Báo cáo nhân sự
 • Báo cáo của tôi
 • Báo cáo tiền lương
 • Báo cáo đơn từ
 • Quản lý đơn từ- giấy tờ
 • Hệ thống duyệt đa cấp
 • Đề nghị nghỉ phép
 • Đề nghị đi muộn/về sớm
 • Đề nghị công tác/ra ngoài
 • Đề nghị tăng ca
 • Đề nghị thay đổi giờ vào ra
 • Đề nghị tăng ca
 • Đề nghị tạm ứng – hoàn ứng
 • Đề nghị thanh toán
 • Đề nghị mượn/mượn xe
 • Đề nghị nghỉ việc
 • Đề nghị tạm ứng lương
 • Đề nghị mua hàng
 • Đề nghị khen thưởng/kỷ luật
 • Quản lý tiền lương
 • Bảng lương công ty
 • Phiếu lương nhân viên
 • Tính BHXH, thuế TNCN
 • Nhập dữ liệu từ Excel
 • Mẫu xuất bảng lương theo chuẩn Vietcombank, VPBank, Tùy chọn…
 • Phân quyền bảng lương
 • Quản lý Truyền thông nội bộ
 • Hệ thống thông báo qua ứng dụng
 • Ban hành Nội quy tin tức
 • Cảnh báo thông minh số lượng nhân viên

Cơ bản

Giải quyết vấn đề cơ bản về xếp ca, chấm công, tính công và quản lý nhân sự

10.000đ
/người/tháng
Thanh toán theo tháng
(Giảm 10% cho theo năm)
Dùng thử miễn phí
  Quản lý chấm công
 • Chấm công điện thoại (GPS, Wifi, Hình ảnh)
 • Đồng bộ Máy chấm công
 • Quản lý công và tách công theo từng dự án/từng chi nhánh
 • Định vị vị trí nhân viên
 • Pin điểm đến và hình ảnh tại các điểm đến
 • Chấm công hộ/Điểm danh hộ
 • Xem chi tiết lịch sử vào/ra và hình ảnh
 • Nhập dữ liệu chấm công từ Excel
 • Báo cáo số lượng vào/ra theo thời gian thực
 • Xuất báo cáo công, giờ công, đi muộn, về sớm, tăng ca, nghỉ phép, công tác, đi muộn…
 • Nhân viên quản lý bảng chấm công trên ứng dụng
 • Quản lý Suất ăn
 • Quản lý xếp ca
 • Nhân viên Đăng ký ca làm
 • Quản lý xếp ca
 • Nhập ca từ Excel
 • Sao chép ca làm các tuần
 • Tự động xếp ca, phân ca
 • Quản lý nhân sự
 • Quản lý Hồ sơ nhân sự
 • Quản lý Hợp đồng
 • Quản lý Bảo hiểm
 • Quản lý Khen thưởng
 • Quản lý Kỷ luật
 • Quản lý tài sản
 • Quản lý Báo cáo
 • Báo cáo chấm công
 • Báo cáo nhân sự
 • Báo cáo của tôi

Tiêu chuẩn

Tự động hóa toàn bộ hoạt động tính công của doanh nghiệp và số hóa giấy tờ

15.000đ
/người/tháng
Thanh toán theo tháng
(Giảm 10% cho theo năm)
Dùng thử miễn phí
  Quản lý chấm công
 • Chấm công điện thoại (GPS, Wifi, Hình ảnh)
 • Đồng bộ Máy chấm công
 • Quản lý công và tách công theo từng dự án/từng chi nhánh
 • Định vị vị trí nhân viên
 • Pin điểm đến và hình ảnh tại các điểm đến
 • Chấm công hộ/Điểm danh hộ
 • Xem chi tiết lịch sử vào/ra và hình ảnh
 • Nhập dữ liệu chấm công từ Excel
 • Báo cáo số lượng vào/ra theo thời gian thực
 • Xuất báo cáo công, giờ công, đi muộn, về sớm, tăng ca, nghỉ phép, công tác, đi muộn…
 • Nhân viên quản lý bảng chấm công trên ứng dụng
 • Quản lý Suất ăn
 • Quản lý xếp ca
 • Nhân viên Đăng ký ca làm
 • Quản lý xếp ca
 • Nhập ca từ Excel
 • Sao chép ca làm các tuần
 • Tự động xếp ca, phân ca
 • Quản lý nhân sự
 • Quản lý Hồ sơ nhân sự
 • Quản lý Hợp đồng
 • Quản lý Bảo hiểm
 • Quản lý Khen thưởng
 • Quản lý Kỷ luật
 • Quản lý tài sản
 • Quản lý Báo cáo
 • Báo cáo chấm công
 • Báo cáo nhân sự
 • Báo cáo của tôi
 • Báo cáo đơn từ
 • Quản lý đơn từ- giấy tờ
 • Hệ thống duyệt đa cấp
 • Đề nghị nghỉ phép
 • Đề nghị đi muộn/về sớm
 • Đề nghị công tác/ra ngoài
 • Đề nghị tăng ca
 • Đề nghị thay đổi giờ vào ra
 • Đề nghị tăng ca
 • Đề nghị tạm ứng – hoàn ứng
 • Đề nghị thanh toán
 • Đề nghị mượn/mượn xe
 • Đề nghị nghỉ việc
 • Đề nghị tạm ứng lương
 • Đề nghị mua hàng
 • Đề nghị khen thưởng/kỷ luật

Chuyển đổi số

Chuyển đổi số toàn bộ hoạt động HR của doanh nghiệp

40.000đ
/người/tháng
Thanh toán theo tháng
(Giảm 10% cho theo năm)
Dùng thử miễn phí
  Quản lý chấm công
 • Chấm công điện thoại (GPS, Wifi, Hình ảnh)
 • Đồng bộ Máy chấm công
 • Quản lý công và tách công theo từng dự án/từng chi nhánh
 • Định vị vị trí nhân viên
 • Pin điểm đến và hình ảnh tại các điểm đến
 • Chấm công hộ/Điểm danh hộ
 • Xem chi tiết lịch sử vào/ra và hình ảnh
 • Nhập dữ liệu chấm công từ Excel
 • Báo cáo số lượng vào/ra theo thời gian thực
 • Xuất báo cáo công, giờ công, đi muộn, về sớm, tăng ca, nghỉ phép, công tác, đi muộn…
 • Nhân viên quản lý bảng chấm công trên ứng dụng
 • Quản lý Suất ăn
 • Quản lý xếp ca
 • Nhân viên Đăng ký ca làm
 • Quản lý xếp ca
 • Nhập ca từ Excel
 • Sao chép ca làm các tuần
 • Tự động xếp ca, phân ca
 • Quản lý nhân sự
 • Quản lý Hồ sơ nhân sự
 • Quản lý Hợp đồng
 • Quản lý Bảo hiểm
 • Quản lý Khen thưởng
 • Quản lý Kỷ luật
 • Quản lý tài sản
 • Quản lý Báo cáo
 • Báo cáo chấm công
 • Báo cáo nhân sự
 • Báo cáo của tôi
 • Báo cáo tiền lương
 • Báo cáo đơn từ
 • Quản lý đơn từ- giấy tờ
 • Hệ thống duyệt đa cấp
 • Đề nghị nghỉ phép
 • Đề nghị đi muộn/về sớm
 • Đề nghị công tác/ra ngoài
 • Đề nghị tăng ca
 • Đề nghị thay đổi giờ vào ra
 • Đề nghị tạm ứng – hoàn ứng
 • Đề nghị thanh toán
 • Đề nghị mượn/mượn xe
 • Đề nghị nghỉ việc
 • Đề nghị tạm ứng lương
 • Đề nghị mua hàng
 • Đề nghị khen thưởng/kỷ luật
 • Quản lý tiền lương
 • Bảng lương công ty
 • Phiếu lương nhân viên
 • Tính BHXH, thuế TNCN
 • Nhập dữ liệu từ Excel
 • Mẫu xuất bảng lương theo chuẩn Vietcombank, VPBank, Tùy chọn…
 • Phân quyền bảng lương
 • Quản lý các loại phụ cấp và thanh toán.
 • Quản lý hệ thống KPI
 • Hệ thống tiêu chí
 • Hệ thống đánh giá
 • Đồng bộ hệ thống lương
 • Quản lý hệ thống Giao Việc
 • Quản lý việc của tôi
 • Quản lý việc của phòng ban, dự án, công ty
 • Tự động nhắc nhở deadline
 • Quản lý theo dạng List, Kanban, Ganttchart, Lịch
 • Thống kê hoàn thành, trễ, chưa thực hiện…
 • Nhắc nhở qua ứng dụng
 • Quản lý hệ thống Tuyển dụng
 • Quy trình tuyển dụng
 • Trang Tuyển dụng Landing Page
 • Hệ thống đánh giá Scorecard
 • Bảng câu hỏi
 • Nhóm tuyển dụng
 • Hệ thống email tự động
 • Báo cáo tuyển dụng
 • Quản lý Truyền thông nội bộ
 • Hệ thống thông báo qua ứng dụng
 • Ban hành Nội quy tin tức
 • Cảnh báo thông minh số lượng nhân viên

Bạn có thể sử dụng thêm các tính năng khác cho nghiệp vụ chuyên sâu:

TÍNH NĂNG THÊM
Tính năng Mô tả Giá thành

Camera máy tính AI (Xem thêm)

Nhận diện độ phân giải 2K, Góc quay 136 độ, Có âm thanh, Đèn Led, Cảm biến và hồng ngoại. Chip xử lý NPU chuyên dụng. Bộ nhớ 8Gb. Xử lý 50.000 khuôn mặt. Kết nối không dây.

3.500.000 VNĐ/camera

Xử lý nhận diện bằng Trí tuệ nhân tạo (Xem thêm)

Xử lý nhận diện bằng trí tuệ nhân tạo (Face Recognition) từ Camera AI hoặc từ Smartphone.

Thu phí theo năm

5.000 VND người/tháng

Theo dõi di chuyển qua định vị GPS (Xem thêm)

Cho phép theo dõi lộ trình di chuyển của nhân viên theo thời gian thực. Đo tốc độ di chuyển các điểm di chuyển (50m ghi nhận 1 điểm di chuyển)

Thu phí theo năm

5.000 VND người/tháng

Dung lượng lưu trữ Video trên Cloud (Xem thêm)

Tanca miễn phí 7 ngày lưu trữ video trên Đám mây. Nếu bạn muốn lưu trữ Video 30 ngày bạn có thể mua thêm phí.

Thu phí theo năm

550.000VNĐ/tháng/camera đầu tiên

110.000 VNĐ /tháng /camera tiếp theo

Gói Onpremise

Ứng dụng và hệ thống quản trị cũng như dữ liệu của bạn được lưu trữ trên máy chủ của bạn. Bạn mua theo số lượng tài khoản, tính năng và thời gian sử dụng như gói Cloud.

Chỉ áp dụng cho khách hàng trên 100 nhân viên

Phí bảo trì và update được miễn phí trong năm đầu tiên.

Thu phí theo năm

Ứng dụng riêng: 5.000.000 VNĐ/một lần duy nhất

Phí thiết lập: 5.000.000 VNĐ/lần

Phí bảo trì và update:

<300 nhân viên: 12.000.000/năm

300-500 nv: 24.000.000/năm

>500 nhân viên: 36.000.000/năm

Tích hợp API với phần mềm khác

Kết nối dữ liệu của Tanca với 1 phần mềm khác bất kỳ qua API.

3.000.000 VNĐ/lần

Phần mềm Máy chấm công Offline(Xem thêm)

Phần mềm Tanca có thể tích hợp với toàn bộ các máy chấm công trên thị trường. Phần mềm cài đặt trên máy tính của khách hàng với thiết kế đơn giản dễ dùng hơn bất kỳ phần mềm chấm công nào hiện tại với đầy đủ các tính năng:

- Nhập liệu thông tin nhân viên từ file Excel

- Quản lý ca làm, Xếp ca

- Tự động đồng bộ vân tay từ máy này sang máy khác và trên toàn hệ thống

- Kết nối với máy chấm công

- Bảng báo cáo xuất chấm công

- Bảng báo cáo xuất giờ công

- Bảng báo cáo đi muộn về sớm

- Quản lý hệ thống phép

Phần mềm Miễn phí
PHÍ SỐ HÓA -HỖ TRỢ- ĐÀO TẠO PHẦN MỀM CLOUD
Nhân viên Đào tạo Số lần đào tạo miễn phí. Buổi: ½ ngày Phí đào tạo và hướng dẫn thêm Phí số hóa dữ liệu Phí thiết lập, hướng dẫn dùng Phần mềm máy chấm công -Offline (Nếu cần)

Khách hàng cần đào tạo và hướng dẫn thêm cho nhân viên.

Số hóa dữ liệu, nhập dữ liệu, thiết lập ca và thiết lập các quy trình. Chỉ thu 1 lần duy nhất

Chỉ áp dụng cho công ty sử dụng phần mềm máy chấm công miễn phí

Dưới 20 nhân viên Online 1 buổi (Online) Online: 500.000/buổi Miễn phí 1.000.000/năm
Từ 20-100 nhân viên Online/Offline 2 (Offline: 1 buổi) Offline: 2.000.000/buổi Online: 500.000/buổi 2.000.000 2.000.000/năm
Từ 100-500 nhân viên Online/Offline 4 (Offline: 2 buổi) Offline: 3.000.000/buổi Online: 500.000/buổi 5.000.000 3.000.000/năm
Trên 500 nhân viên Online/Offline 5 (Offline: 3 buổi) Offline: 4.000.000/buổi Online: 1.000.000/buổi 10.000.000 5.000.000/năm
Ghi chú:
- Miễn phí 7 ngày không giới hạn tính năng
- Miễn phí cập nhật tính năng mới
- Hỗ trợ giờ hành chính
- Đào tạo trực tuyến / trực tiếp
- Dịch vụ không có thuế VAT
- Gói tối thiểu của Tanca thấp nhất là 10 nhân viên
- Hỗ trợ ngoài Tp.HCM, khách hàng chịu phí đi lại, ăn-ở (chi phí tối thiểu cho 1 ngày).